Skip to main content

Full text of "Odgovori na zablude o Islamu dio 2"

See other formats


Zakir Naik 
NA ZABLUDG O I 
LAMU II dio 

Zakir Naik 

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU 

- Drugi torn - Zakir Naik ODGOVORI 

NA ZABLUDE O ISLAMU Prijevod: 

Senad Redzepovic Novi Pazar, 2009. Naslov originala: 

REPLIES TO THE MOST COMMON 
QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS 

Izdavac 

El-Kelimeh, Novi Pazar 
Bookline, Sarajevo 

Za izdavaca 

Malik Nurovic 
Edin Becirovic 

Recenzija 

Sead Islamovic 

Urednik 

Fahrudin Smailovic 

Lektura 
Jahja Fehratovic 

DTP 

Bookline 

V 

Stamp a 

Bemust, Sarajevo CIP - KaxaAorH3auHJa y ny6AHKaiiHJn 
HapoAHa 6H6AHOTeKa Cp6Hje, BeorpaA. 

28-12 
28-33:929 HaHK 3. 

NAIK, Zakir Abdul-Kerim, 1965- 

Odgovori na zablude o islamu. Tom 2 / Zakir Naik ; [prijevod Senad Redzcpovic] 
. - Novi Pazar ; El-Kelimeh, 2009 (Uzice : Graficar). -126 str. ; 21 cm 

Delimicno uporedo arap. tekst i bosanski prevod. - Tiraz 300. - Biljeska o 
autoru: str. 173-174. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. 

ISBN 978-86-7980-039-8 

a) HaHK, 3aKHp A6AyA-KepHM (1965- ) b) HcAaM 
COBISS.SR-ID 154902284 SADRZAJ ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA 
KOJI SU PROUCAVALI KUR'AN 

I 13 

Boziji Poslanik je licno nadzirao pisanje kur'anskog teksta 13 

Redoslijed kur anskih sura i raspored ajeta su Bozija odredba 13 

Kuran je sakupljen u jedan Mushaf 14 

Osman je napravio nekoliko kopija originalnog rukopisa 14 

Znaci interpunkcije su dodati radi nearapa 15 

AUah je licno obecao da ce cuvati Kur'an 15 II III IV 17 Ajet sure Et-Tevba 17 

Kontekst ovog ajeta tice se bojnog polja 1 7 

Primjer vij etnamskog rata 1 8 
Peti ajet sure Et-Tevbe se citira radi povecavanja morala 

muslimanskih vojnika 18 

Shourie skace sa 5. na 7. ajet 18 

Odgovor je u sestom ajeru 18 19 Dva tipa mnozine 19 21 Nacinite nesto slicno Kur r anu, nacinite 10 sura, nacinite jednu suru21 
Postepeno zabranjivanj e alkohola 23 

U Kur'anu ne postoje kontradikcije 24 \ T 25 Znacenje kratica 26 

Xajbolje objasnjenje 27 

Cudesna priroda Kur'ana se spominje odmah nakon kratica 28 VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 29 Zemlja je stvorena kao prostirka 29 

Prostirka se ne koristi samo za ravnu podlogu 29 

Zemlja je prostrta 30 

Zemlja ima geosferican oblik 30 31 Allah sve zna 3 1 

Spol se moze saznati pomocu ultrazvuka 31 

Rijec spol se ne spominje u ovim kur'anskim ajetima 31 

Niko, osim Allaha, ne moze odrediti osobine djeteta 32 33 Hurije u Kur'anu 33 

Kako je prevedena rijec hur 33 

Znaeenje rijeci hur 33 

Zene ce u Dzennetu imati specijalnu nagradu 34 35 37 Primjer profesora i studenta 37 39 Nebesa i Zemlja su stvoreni za sest dana 39 

Summe znaci osim toga 40 

Nebesa i Zemlja su stvoreni zajedno 41 43 Covjek je stvoren i od prasine i od kapi sjemena 43 

Covjek je stvoren od zemlje 43 

Nije kontradikcija, vec kontradistinkcija 44 45 Allah je Gospodar ekstrema istoka i zapada 45 

Allah je Gospodar svih istoka i svih zapada 45 47 Ne mogu se porediti nase i Allahovo vrijeme 47 

Jeum znaci period, epoha 47 XV 49 Dogadaji u kojima su spomenuti Iblis i meleki 49 

Taglib - gramaticko pravilo 49 

Dzinni imaju slobodnu volju i mogu biti neposlusni 50 XVI 

XVII ODGOVORINA ZABLUDE HINDUSA 

I II III IV 51 

53 Allah je Najmilostiviji 53 

Allah prasta 53 

Allah zestoko kaznjava one koji to zasluze 53 

Allah je pravedan 53 

Primjer profesora i studenta 54 

Ovaj zivot je test za buduci svijet 54 

Ako Allah svima bude oprastao, ko ce Ga obozavati 54 

Allah oprasta samo pokajnicima 55 59 Koncetracij a kod muslimana 59 

Djeca pitaju zasto grmi 59 

2+2=4 60 
61 Allahu pripadaju najljepsa imena 61 

Nesto sto nije voda ne moze se nazvati vodom 61 

Kako se provjerava cistoca zlata 62 

Sura Ihlas je kamen temeljac teologije 62 

Podvrgnite ih testu 62 

Provjerite ono sto obozavate 63 65 Islam je najstarijayjera 65 69 Elohim,El,Elah,Alah 69 

Isus je zapomagao Allah, Allah! 69 

Allah u drugim knjigama 70 8 
V VII VIII IX X 71 Komponente ljudskog organizma su prisutne u tlu 71 

Nema zagadivanja 71 

Okolna zemlja postaje plodna 71 

Ekonomski razlozi 71 

Sahranjivanje vise tijela na istom mjestu 71 

VI 73 

Bindi ili tika 73 

Bindije postao modni trend 73 

Mangalsutra 73 

Allah je zastitnik 74 

Suprotno islamskim principima oblacenja 74 

Ni udate ni neudate ne smiju biti napastvovane 74 75 Rijec Ekberxx ezanu nema nikakve veze sa imperatorom Ekberom 75 
Ekber znaci najveci 75 77 Islamski zakon o meduljudskim odnosima 77 

Indijaje sekularna zemlja 77 

Islamski principi su najbolji 77 

Krivicno pravo 77 

Krivicno pravo mora biti is to za sve 77 

Islamski zakon moraju slijediti i muslimani i nemuslimani 78 

Muslim ani preferiraju da svi ljudi slijede islamski zakon 78 

Islamsko kazneno pravo je najprakticnije 78 79 Poslanici su dolazili svakom narodu 79 

Samo neki poslanici su spomenuti u Kur'anu 79 83 Objave koje su spomenute u Kur'anu 83 

Namjena prijasnjih objava 83 

Koja je knjiga objavljena u Indiji 84 

Moramo slijediti samo Kur'an 84 V > ODGOVORI NA ZABLUDE KRSCANSKIH 
MISIONARA 

I II III IV V 87 Poucavao ga je rimski kovac 87 

Poucavao ga je Hatidzin rodak 87 

Religij ski razgovori s jevrejima i krscanima 88 

Ucio je Kur'an od jevreja i krscana izvan Arabije 88 

Logicki dokazi 88 

Naucno poredenje Kur'ana i Biblije 92 97 Rijec sestra u semi t skim jezicima 97 

I sin znaci potomak 97 99 Sta pise u Kur'anu 99 101 101 Isa je rijec koju je Allah dao, a ne rijec u koju se Allah pretvorio 101 

Atributi po kojima su neki poslanici oslovljeni ne pripadaju 

samo njima 

J ahj a j e, tako der ? Allahova Rijec 1 01 

I sa j e Kuhullah - od All aha dat Duh 1 02 

Allahov duh je udahnut u svakog covjeka 102 103 KRATAK DODATAK: MUHAMMED U SVETIM 
KNJIGAMADRUGIH RELIGIJA 

Prorocanstvo o Muhammedovom dolasku u Starom Zavjetu 107 
Prorocanstvo o dolasku Muhammeda u Novom Zavjetu 111 

Prorocanstvo o Muhammedovom dolasku u hinduskim 

Knjigama 113 

Bhavisja Purana 113 

Adharva Veda 117 10 

Bitka na Hendeku je opisana u Vedama 118 Sam Veda Dasatir 119 Prorocanstvo o Muhammedovom dolasku u knjigama starih 
Perzijanaca 121 

Zend Avesta 121 
123 Posljednji Boziji poslanik 123 

BILJESKA O AUTORU 125 Odgovori na zablude 

nemuslimana koji su 

proucavali Kur'an ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 13 I Kuran koji vi, muslimani, danas imate nije originalni Kuran, 
vec Osmanov. Jedan od najcescih mitova u vezi Casnog Kur'ana je da je Osman, 
r.a., treci pravedni halifa, prikupio kur anski tekst u jednu zbirku i, 
izmedu mnostva kontradiktornih verzija, odabrao jedan Kuran. Ovaj 
Kur an, kojeg svi muslimani svijeta smatraju Bozijom objavom, isti je 
onaj Kuran koji je objavljen posljednjem Bozijem poslaniku, Muha- 
mmedu, s.a.v.s. Kuranske sure su pisane i grupirane pod direktnim 
nadzorom Bozijeg Poslanika. Ovdje cemo analizirati korijene mita o 
tome da je Osman, r.a., odabrao danasnji Kuran. 

Boziji Poslanik je licno nadzirao 
pisanje kuranskog teksta 

Kad god bi Boziji Poslanik, s.a.v.s., primio objavu, najprije 
bi objavljene ajete naucio napamet, a zatim ih citirao ashabima, 
r.a., koji bi ih, takoder, naucili napamet. Odmah nakon toga, 
Boziji Poslanik je trazio od pisara da zapisu ono sto je objavljeno, 
nakon cega bi provjerio zapisano. Muhammed, a.s., je bio Umrnijj, 
poslanik koji nije znao ni citati ni pisati. Zato je sve objavljene 
ajete citirao ashabima koji su ih zapisivali. Nakon toga je trazio 
da prouce ono sto su zapisali. Ako bi se desila bilo kakva greska, 
Poslanik bi odmah reagirao i trazio da se ispravi. Isto tako, on 
je povremeno provjeravao ono sto su ashabi ranije zapisali i nau- 
cili napamet od Kur'ana. Na taj nacin je Kuran zapisan pod 
direktnom kontrolom Bozijeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. 

Redoslijed kuranskih sura i raspored 
ajeta su Bozija odredba 

Kur an je objavljivan u periodu od 23 godine, dio po dio, u 
skladu s potrebama. Kur an nije kompletiran onako kako je 14 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

objavljivan Bozijem Poslaniku. Njegov raspored je odreden putem 
objave od Allaha. Uzviseni Allah je Svom Poslaniku, s.a.v.s., 
direktno naredivao kakav treba biti raspored ajeta i sura. Zato 
je Boziji Poslanik pisarima nalagao u kojoj suri i iza kojeg ajeta 
moraju biti zapisani objavljeni ajeti. Svakog ramazana, Boziji 
Poslanik je pred melekom Dzibrilom ucio sve sto je od Kurana 
do tada objavljeno, ukljucujuci i redoslijed ajeta. U toku posljed- 
njeg ramazana, prije nego je preselio na Ahiret, dva puta je pred 
Dzibrilom proucio cijeli Kur'an. 

Iz ovoga se vidi da je Kuran kompletiran i provjeravan jos 
za zivota Bozijeg Poslanika. On je provjeravao i ono sto su ashabi 
napamet naucili i ono sto su pisari zapisali. 

Kur'an je sakupljen u jedan Mushaf 

Kompletan Kuran je zapisan jos dokje Boziji Poslanik bio ziv, 
zajedno sa redoslijedom ajeta i sura. Medutim, Kuran nije bio napi- 
san na materijalu iste vrste; neki dijelovi su bili napisani na kamenu, 
neki na zivotinjskim kozama, neki na palminim listovima... Nakon 
smrti Bozijeg Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekr, prvi halifa, naredio je 
da se sav kuranski tekst prepise na materijalu iste vrste i ukorici 
u jedan MushaE Tako je Casni Kur'an prvi put ukoricen u tvrdi 
povez, i nista se od njegovog teksta nije moglo zagubiti. 

Osman je napravio nekoliko 
kopija originalnog rukopisa 

Mnogo ashaba je zapisivalo sve sto je objavljeno Bozijem 
Poslaniku, s.a.v.s. Posto Boziji Poslanik nije verificirao sta je 
svaki od njih zapisivao, postojavala je realna opasnost da su neki 
pogrijesili u nekim dijelovima, pa caki da su neki dijelovi Kurana, 
mozda, i nedostajali. Mozda neki ashabi nisu zapisali samo ono 
sto su culi od Bozijeg Poslanika direktno. Ashabi su za vrijeme 
treceg halife, Osmana, r.a., strahovali od mogucih sukoba oko 
razlicitog rasporeda kur anskih sura. 

Osman, r.a., je od Hafse, r.a., Poslanikove supruge, pozajmio 
originalni Mushaf, ciji je tekst odobrio licno Allahov Poslanik. 
Zatim je pozvao cetiri ashaba koji su bili pisari Allahovog Posla- ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 15 

nika, s.a.v.s., na celu sa Zejdom ibn Sabitom, i naredio im da 
Kur an prepisu u nekoliko perfektnih primjeraka. Te Mushafe 
; e poslao u razne krajeve velike islamske drzave. 

Bilo je i drugih primjeraka Kur ana koje su neki ljudi imali 
kod sebe, ali je postojala opasnost da nisu kompletni i da su imali 
2;resaka. Osman, r.a., je pozvao muslimane da uniste sve neauto- 
rizirane kopije koje se ne slazu s originalnim tekstom kako bi se 
Kur an sacuvao. Dva primjerka kopija originalnog Kur ana postoje 
i danas; jedan je u muzeju u Taskentu, a drugi u Istanbulu. 

Znaci interpunkcije su dodati radi nearapa 

Originalni rukopis Kur ana nema znake interpunkcije koji u 
arapskom jeziku oznacavaju samoglasnike. To su fetha, kesra i 
damma. Arapima ne trebaju znaci interpunkcije, niti tacke kod 
pojedinih harfova, zato sto im je to maternji jezik. Medutim, 
muslimanima nearapima je bilo tesko uciti Kur an bez tih dodat- 
nih znakova. Ovi znaci su prvi put dodati kur anskom tekstu za 
vrijeme hilafeta petog Umejjevicevog halife, Malika ibn Mer- 
vana (66-86. po hidzri / 685-705. nove ere). 

Neki ljudi kazu da danasnji Kur an sa tackama i znacima 
interpukcije nije Kuran koji je postojao za vrijeme Muhammeda, 
s.a.v.s. Medutim, oni zaboravljaju da rijec Kuran znaci recitiranje, 
ncenje. Zato je ocuvanje ucenja Kur ana bitno, bez obzira da li se 
njegov tekst pisao znacima interpukcije ili ne. Ako su izgovor i 
pisanje arapskih rijeci isti, onda im je i znacenje isto. 

Allah je licno obecao da ce cuvati Kur'an 

Uzviseni Allah je obecao u Kuranu: 

Mi, uistinu, Kuran objavljujemo i zaista cemo Mi nad njim 
bdjeti! (El-Hidzr, 9) ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 17 II Kuran na nekoliko mjesta poziva na nasilje. Islam promovira 
nasilno ponasanje! Nekoliko kur'anskih ajeta se cesto pogresno tumaci u kon- 
rekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sljedbenike na nasilje 
: ubijanje svih koji joj ne pripadaju. 

Ajet sure Et-Tevba 

Sljedeci ajet iz sure Et-Tevbe je veoma cesto citiran u kon- 
rekstu kritiziranja islama, s ciljem dokazivanja da islam promo- 
vira nasilje, ubijanje i krvoprolice: 

... ubijajte mnogobosce gdje god ih nadete. (Et-Tevba, 5) 

Kontekst ovog ajeta tice se bojnog polja 

Neprijatelji islama ovaj ajet citiraju van konteksta. Da bismo 
razumjeli kontekst, moramo poceti od prvog ajeta spomenute 
sure. Na pocetku se govori o ugovoru izmedu muslimana i mekan- 
skih musrika. Musrici su taj ugovor prekrsili. Nakon toga, dat 
:m je period od cetiri mjeseca da se poprave i povrate. U suprot- 
rtom, bit ce im objavljen rat. Peti ajet sure Et-Tevbe kaze: 

* >t,* > * > 


ISjJi \jj\j o^LjkJl l^liij \jAj l)U xlfi>y> i$ 1A \jJl*js\j Laj )j&JAj > *> ** c *<* * & Kada produ sveti mjeseci, ubijajte mnogobosce gdje god ih 
nadete, zarobljavajte ih> opsjedajte i na svakom prolazu docekujte! 
Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih 
ra mirUyjer Allah zaista prasta isamilostanje. (Et-Teuba, 5) 

Ovaj ajet je citiran za vrijeme bitke. 18 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Primjer vijetnamskog rata 

Svima je poznato da je Amerika bila u ratu sa Vijetnarnom. 
Pretpostavimo da je predsjednik Amerike ili glavnokomandujuci 
oruzanih snaga neposredno pred bitku rekao svojim vojnicima: 
"Gdje god nadete Vijetnamce, ubijte ih!" Medutim, ako ja danas 
kazem da je americki predsjednik rekao: "Gdje god nadete Vijet- 
namce, ubijte ih!", ali ne navedem kontekst te izjave, to bi izgledalo 
kao da ga opisujem kao krvoloka. Ali, ako uz tu izjavu navedem i 
njen kontekst, ona ce izgledati sasvim logicna, jer se predsjednik 
samo trudio povecati moral vojnika pred presudnu bitku. 

Peti ajet sure Et-Tevbe se citira radi 
povecavanja morala muslimanskih vojnika 

U petom ajetu sure Et-Tevbe stoji: ...ubijajte mnogobosce gdje 
god ih nadete. Ovim se zeli ojacati moral muslimanskim vojni- 
cima. Ajetom se porucuje: "Nemojte se plasiti u toku bitke! Kad 
naidete na neprijatelja, ubijte ga!" 

Shourie skace sa 5. na 7. ajet 

Arun Shourie je jedan od najglasnijih protivnika islama u 
Indiji. U knjizi Svijetfetvi } na 572. strani citira 5. ajet sure Et- 
Tevbe, nakon toga, 7. ajet iste sure. Svaki razuman covjek ce 
primjetiti da je preskocio ajet broj sest. 

Odgovor je u sestom ajetu 

Sesti ajet sure Et-Tevba daje odgovor na navode da islam 
promovira nasilje, ubijanje i krvoprolice: 

Ako te neki od mnogobozaca zamoli za zastitu, ti ga zastiti da 
bi saslulao Allah ove rijeci> a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za 
njega. To zato sto oni pripadaju narodu koji ne zna, (Et-Tevba, 6) 

Casni Kuran ne samo da nareduje zastitu neprijatelja koji 
traze azil vec i da se odvedu na sigurno mjesto! Na danas njoj 
militarno-politickoj sceni, moze se desiti da neki miroljubivi 
general postedi zivote neprijateljima. Ali, koji ce general narediti 
vojnicima da svakog od njih isprate do sigurnog mjesta?! 

Uzviseni Allah upravo ovo nareduje u Casnom Kur'anu kako 
bi promovirao mir u svijetu. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 19 III Islam nije monoteisticka religija, jer se u Kur'anu za Allaha 

kaze Mi. Islam je strogo monoteisticka religija. Svi islamski propisi i 
remelji vjerovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteiz- 
mom. Allah jejedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima. 
Allah, dz.s., na vise mjesta u Kur'anu za Sebe kaze Mi. Medu- 
tim, ovo ne znaci da islam zagovara vjerovanje u vise bogova. 

Dva tipa mnozine 

U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (mnozine). Prvi 
plural je numericki, odnosi se na nesto cija kolicina je vise od 
iedan. Drugi je plural postovanja. 

a) Kraljica Engleske cesto kaze mi umjestoyiz. Ovo je poznato 

kao kraljevski plural. 

b) Radzif Gandi, bivsi premijer Indije, imao je obicaj na hindu 
jeziku reci: "Hum dekhna chahte hain." / "Zelimo vidjeti." 
Hum znaci tni y sto je kraljevski plural hindu jezika. 

c) Isto tako, kada Uzviseni Allah govori o Sebi u Kur'anu, kori- 
sti arapsku zamjenicu Nahnu y sto znaci Mi. Ovo nije nume- 
ricki plural, vec plural postovanja. 

Tevhid, odnosno monoteizam, temelj je islama. Allahova 
jednoca se na mnogo mjesta spominje u Kur'anu. Na primjer, u 
suri Ihlas: 

SsA 4JJI y& Jj 
Reci: "Onje Allah -jedan!" (Ihlas, 1) ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 21 IV Neki kur'anski ajeti su derogirani, ukinuti, i vise ne vaze Postoje dva objasnjenja: 

Casni Kur an, u sljedecem ajetu, kaze: 

Mi nijedan propis ne promijenimo y nitiga u zaborav potisnemo, a 
la bolji od njega ili slican njemu ne donesemo. Zar ti ne znas da Allah 
x*e moze? (El-Bekara, 106) 

Slicna poruka stoji u 101. ajetu sure En-Nahl. Rijec ajet koja 
;e ovdje upotrijebljena znaci znak ili recenica> a moze znaciti i 
zbjava. Ovaj kuranski ajet se moze protumaciti na dva nacina: 

a) Derogirane su objave prije Kur ana, kao sto su Tevrat, 
Zebur i Indzil. One su zamijenjene Casnim Kur anom. Ovdje 
Uzviseni Allah kaze da On nije dozvolio da se te objave zabo- 
rave, ali ih je zamijenio necim boljim - Casnim Kur anom. 

b) Ako rijee ajat prevedemo kao kuranske recenice, a ne pri- 
msnje objave, to ne moze znaciti da je Allah ukinuo neke ajete, 
vec ih je samo zamijenio boljim ili slicnim. To znaci da su neki, 
ranije objavljeni ajeti zamijenjeni novim ajetima. Slazem se s oba V • 
enja. 

Neki nemuslimani, pa caki neki muslimani, pogresno razu- 
miju ovo drugo objasnjenje i smatraju da derogirani ajeti vise ne 
vaze, jer su zamijenjeni drugim, derogirajucim ajetima. 

Analizirajmo nekoliko primjera. 

Nacinite nesto slicno Kur'anu, nacinite 
10 sura, nacinite jednu suru 

Neki mnogobosci iz Meke su tvrdili da Muhammed, s.a.v.s., 
izmislja Kur an. Uzviseni Allah ih izaziva u sljedecem ajetu sure 
El-Isra: 22 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Reci: "Kad bi se svi ljudi i dzinnovi udruzili da saline jedan 
ovakav Kur an, oni, kao sto je on, ne bi sacinili, pa makarjedni dru- 
gima pomagali. " (El-Isra', 88) 

Nesto kasnije, ovaj izazov je olaksan u suri Hud: 

Zar oni da govore: "On ga izmislja!" Reci: "Pa sacinite vi deset 
Kuranu slicnib, izmisljenih sura, i koga god hocete, od onih u koje 
pored Allah a vjerujete, u pomoc pozovite, akoje istina sto tvrdite!" 
(Hud, 13) 

Zatim je ucinjen jos laksim u suri Junus: 

A oni govore: "On ga izrnislja!" Reci: "Pa, dajte vijednu suru kao 
stoje njemu objavljena, i koga god hocete, od onih u koje tnirno Allaha 
vjerujete, u pomoc pozovite, ako istinu govorite" ^ Junus, 38) 

Konacno, izazov nevjernicima je dodatno uproscen u suri 
El-Bekara: 

A ako sumnjate uono sto objavljujemo robu Svome, nacinite vi 
jednu suru slicnu objavljenim njemu, a pozovite i bozanstva vasa, osim 
Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne ucinite, a necete uciniti, onda 
se cuvajte Vatre za nevjernike pripremljene, cije ce gorivo biti ljudi i 
kamenje. (El-Bekara, 23-24) 

Na ovaj nacin, Uzviseni Allah je izazov ucinio progresivno 
laksim. Progresivno objavljivani ajeti najprije su izazvali pagane 
da napisu knjigu nalik Kur 'anu. Zatim, da napisu deset sura poput 
kur'anskih. Sljedeci izazov je bio da napisu bar jednu suru, i na kraju 
— da izmisle bar jednu suru nalik {mim-mislihi) nekoj od kur anskih 
sura. Ovo niposto ne znaci da su kasnije objavljeni ajeti (El-Bekara, 
23-24), kontradiktorni prethodnim. Kontradikcija znaci spomi- 
njanje dvije stvari jedne pored druge koje se znacenjem nikako ne 
mogu sloziti, niti odnositi na isti kontekst. 

Ranije objavljeni ajeti su derogirani, ali su i dalje dio Kur ana 
i njihovo znacenje i danas vazi. Tako, na primjer, izazov nevjer- 
nicima da izmisle knjigu nalik Kuranu vazi i danas. Isto tako, 
vazi i izazov da proizvedu deset sura nalik Kuranu, ili bar jednu 
jedinu slicnu nekoj od kur'anskih sura. Posljednji izazov ne pro- 
tivrjeci prethodno navedenim, ali je najlaksi od svih. Ako se niko 
ne moze suociti s prvim izazovom, tu se prica zaustavlja - o tezim 
izazovima nema ni govora... ODGOVORI NA ZABLUDE N EM US LI MAN A... 23 

Pretpostavimo da ja pocnem govoriti o malom djecaku koji 
ie toliko glup da ne moze zavrsiti ni osnovnu skolu. Kasnije izja- 
vim da nije u stanju zavrsiti ni cetiri razreda osnovne skole, a 
nakon nekog vremena kazem da ne moze zavrsit cak ni prvi 
razred. Na kraju, pocnem tvrditi da to dijete ne moze pohadati 
ni predskolsko obrazovanje, tj. obdaniste. Svako dijete mora 
uspjesno zavrsiti predskolsko obrazovanje da bi se upisalo u prvi 
razred osnovne skole. Ono sto tvrdim jeste da je to dijete nes- 
posobno zavrsiti cak i predskolsko obrazovanje. Ni jedna od 
mojih izjava nije kontradiktorna drugoj, ali posljednja, o obda- 
nistu, najpotpunije opisuje mentalne sposobnosti tog djeteta. 
Ako dijete nije u stanju pohadati obdaniste, nema ni govora da 
ce zavrsiti osnovnu skolu. 

Postepeno zabranjivanje alkohola 

Sljedeci primjer derogiranih ajeta se odnosi na postepeno 
zabranjivanje alkohola. Prvi kur anski ajet koji se bavi opojnim 
sredstvima je 219. ajet sure El-Bekara: 

Pitaju te o vinu i kocki. Red: "Oni donose veliku stetu y a i neku 
korist ljudima, sarnoje It eta od njih veca od koristi. " 

Naredni ajet o alkoholu je sljedeci: 

vjemiciy pijani nikako molitvu ne obavljajte^ sve dok ne hudete 
znalista ixgovarate... (En-Nisa, 43) 

U suri El-Maide je smjesten posljednji ajet objavljen u vezi 
opojnih sredstava: 

O vjemiciy vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne 
stvariy sejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli sto zelite. 
(El-Maida, 90) 

Kur an je objavljivan u periodu od dvadeset tri godine. Mnoge 
drustvene reforme su uvodene postepeno. Svrha toga je sto lakse 
prilagodavanje novim zakonima. Naglo i osorno uvodenje novih 
zakona uvijek vodi pobuni i anarhiji. 

Zabrana alkohola je dosla u tri koraka. U prvom ajetu se navodi 
da je u alkoholu velika steta i nesto malo koristi, ali je steta veca 
od koristi. Sljedeci ajet zabranjuje obavljanje namaza u pijanom 
stanju, sto je znacilo da u toku dana niko nije mogao piti alkohol, 24 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

zbog pet dnevnih namaza. Neki su zbog toga u potpunosti ostavili 
alkohol, a neki su, pak, nastavili piti. Oni koji su ga pili cinili su 

to nocu. Kur an ne komentira vise nista. Da je ovaj ajet naglasio da 
je ljudima dozvoljeno piti alkohol izmedu namaza, to bi bila kon- 
tradikcija. Medutim, Uzviseni Allah je pazljivo izabrao potrebne 
rijeci. Konacno, alkohol je u potpunosti zabranjen za sva vremena, 
u 90. ajetu sure El-Maida. 

Iz ovoga je ocito da ajeti ne protivrjece jedan drugom. Da su 
u kontradiktornosti, mi ih danas ne bismo mogli sva tri prihva- 
titi. Posto musliman mora prihvatiti i slijediti cijeli Kur an, ako 
slijedi samo 90. ajet sure El-Maida, on istovremeno prihvaca i 
slijedi i prethodna dva ajeta. 

To je isto kao kad bih rekao da ne zivim u Los Andelesu. 
Kasnije kazem da ne zivim u KalifornijL 1 Medutim, nesto kasnije 
kazem da ne zivim u Americi. Ove tri izjave nisu kontradiktorne 
jedna drugoj. Treca izjava sadrzi prethodne. Potpuno je ocigledno 
da, ukoliko kazem da ne zivim u Americi, to znaci da ne zivim 
ni u Kaliforniji ni u Los Andelesu. Po istoj logici, ako je alkohol 
u potpunosti zabranjen, ocigledno je da ni obavljanje namaza u 
pijanom stanju nije dozvoljeno. Istina je i da je u alkoholu veliki 
grijeh, ali i materijalna korist za neke ljude, s tim sto je grijeh 
mnogo veci od koristi. 

U Kur'anu ne postoje kontradikcije 

Posto je svaki kur anski ajet prihvacen i musliman ga slijedi, 
derogiranje nekih ajeta nije nikakva kontradikcija. Kur'an je 
Allahov govor i ne moze imati kontradikcija. 

A zasto oni ne razmisle o Kuranu? Daje on od nekog dru- 
gogy a ne odAllaha, sigurno bi u njemu nasli mnoge protivrjecnosti. 
(En-Nisa; 82) Los Andeles se nalazi u u saveznoj drzavi Kaliforniji (prim, pre v.) ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 25 V Kratica Elif Lam Mim je nerazumljiva i ne moze biti od 

Boga. Elif Lam Mim, Ja-Sin, Ha Mim su poznate kao kratice, 
mukattiat. Arapska abeceda ima dvadeset devet slova (ukoliko 
elif i hemzu smatramo posebnim slovima), a u Casnom Kur anu 
dvadeset devet sura pocinje nekom od kratica. Neke kratice su 
sastavljene od jednog harfa, neke od dva, a neke od tri, cetiri ili 
pet harfova. 

a) Tri sure pocinju samo jednim harfom: 

• 38. kur anska sura, Sad, pocinje harfom sad; 
50. kuranska sura, Kaf, pocinje harfom kafi 

• 68. kur'anska sura, Kalem, pocinje harfom nun. 

b) Kraticama od po dva harfa pocinje deset kur anskih sura. Tri 
takve kratice javljaju se samo po jednom: 

• 20. kuranska sura, Ta-Ha, pocinje kraticom Ta-Ha; 

• 27. kur anska sura, En-Neml, pocinje kraticom Ta-Sin; 

• 36. kuranska sura, Ja-Sin, pocinje kraticom Ja-Sin. 
Kratica Ha Mim se javlja u sedam sura zaredom: 

• 40. kuranska sura, El-Mumin; 
41. kuranska sura, Fussilet; 

V 

• 42. kuranska sura, Sura; 

• 43. kur'anska sura, Ez-Zuhruf; 

• 44. kuranska sura, Ed-Duhan; 

• 45. kuranska sura, El-Dzasije; 

• 46. kur'anska sura, El-Ahkaf. 

c) Postoje tri kratice sastavljene od tri harfa. Javljaju se na 
pocetku 14 sura. 

Elif Lam Mim se javlja u sest sura: 

• 2. kur anska sura, El-Bekara; 

• 3. kur anska sura, Ali Imran; 26 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

29. kuranska sura, El-Ankebut; 

30. kuranska sura, Er-Rum; 

31. kuranska sura, Lukman; 

32. kuranska sura, Es-Sedzda. 

ElifLam Ra se javlja na pocetu sest sura zaredom: 

10. kuranska sura, Junus; 

11. kur anska sura, Hud; 

12. kuranska sura, Jusuf; 

13. kur anska sura, Er-Ra'd; 

14. kur anska sura, Ibrahim; 

15. kuranska sura, El-Hidzr. 

d) Kombinacija cetiri harfa javlja se na dva mjesta: 

7. kur anska sura, El-Araf, pocinje kraticom ElifLam Mim 
Sad\ 

8. kuranska sura, Enfal, pocinje kraticom ElifLam Mim 
Ra. 

e) Kombinacija pet harfova javlja se, takoder, na dva mjesta 
u Kur ami: 

• 19. kur anska sura, Merjem, pocinje kraticom KafHaJaAjn 
Sad] 

• 42. kur'anska sura, Es-Sura, pocinje kraticom Ha MimAjn 
Sin Kaf 

Sura Es-Sura pocinje dvjema kraticama, jednom od dva i 
drugom od pet harfova. 

Znacenje kratica 

Ne zna se sa sigurnoscu sta znace ove kratice. Islamski uce- 
njaci su dali nekoliko objasnjenja. Ovo su neka od njih: 

1) Ovo mogu biti skracenice nekih rijeci arapskog jezika. 
Na primjer, ElifLam Mim bi moglo znaciti Ja sam Allah, Sve- 
znajuci. Nun moze znaciti nur/svjetlo. 

2) Kombinacije harfova nisu skracenice, vec simboli i Alla- 
hova imena, ili nesto drugo. 

3) Kratice u sluzbi rime i ritma kuranskih ajeta. 

4) Ovi harfovi imaju neku numericku vrijednost, jer svi 
znaci u semitskim jezicima imaju numericku vrijednost. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 27 

5) Ovi harfovi trebaju skrenuti paznju Bozijeg Poslanika, 
i kasnije i onih koji su ga slusali. 

O znacenju kur anskih kratica napisano je nekoliko tomova 
knjiga. 

Najbolje objasnjenje 

Od svih objasnjenja kratica, jedno je najlogicnije; podrzavaju 
2;a Ibn Kesir, Ibn Tejmijje i Zamahseri u tefsirima. 

Ljudsko tijelo je sastavljeno od osnovnih prirodnih eleme- 
nata. Prasina i glina su od istih elemenata. Naravno, bilo bi 
apsurdno reci da su ljudsko tijelo i prasina potpuno jednaki. 

Sve elemente covjecijeg tijela lahko mozemo pronaci u pri- 
rodi, sakupiti i dodati im par galona vode. Medutim, cak i ako 
sakupimo sve sastavnice covjecijeg tijela, ne mozemo ih sastaviti 
i ozivjeti. 

Na slican nacin se Kur an obraca ljudima, s pozicije Bozan- 
skog govora. Evo, ovo je Kuran, na arapskom jeziku, kojim se 
Arapi toliko ponose. Sastavljen je od istih elemenata (slova, har- 
fova) od kojih se sastoji i arapski jezik. 

Arapi su bili veoma ponosni na svoj jezik. U vrijeme objav- 
Ijivanja Kur'ana, arapski jezik je dostigao vrhunac. Kur an izaziva 
ljudski rod da pomocu znakova elif, lam, mim, ha, sin i drugih 
(na nasem jeziku, rekli bismo A, B, C, D, itd.) sastavi bar jednu 
suru slicnu kur anskoj u razgovjetnosti i ljepoti. 

Kur an je najprije izazvao ljude i dzinne da sastave knjigu 
nalik Kuranu i dodaje da im to nece poci za rukom, makar jedni 
drugima pomagali. Ovaj izazov se navodi u 88. ajetu sure El-Isra, 
i 34. ajetu sure Tur. 

Kasnije, u 13, ajetu sure Hud upucuje se izazov ljudima da 
sastave makar deset sura, a potom se, u 38. ajetu sure Junus, od 
onih koji sumnjaju u Kur an trazi da sastave makar jednu suru 
poput kur anskih sura. Na kraju, najlaksi izazov se spominje u 
23. i 24. ajetu sure Bekara: 

A ako sumnjate u ono Ho objavljujemo robu Svome, nacinite vi 
jednu suru slicnu objavljenipi njernu, apozovite i bozanstva vasa> osim 
Allah a, ako istinu govorite. Pa ako ne ucinite, a necete uciniti, onda 28 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

se cuvajte Vatre za nevjemike priprernljene, cije ce gorivo biti ljudi i 
kamenje. (El-Bekara, 23-24) 

Da biste usporedili vjestine dva umjetnika, morate im dati 
ista sredstva za rad i dodijeliti im isti zadatak, pa ih tek onda 
ocijeniti. Ukoliko ocjenjujete dva krojaca, morate im dati da rade 
u potpuno istim uvjetima. Sirovinska sredstva arapskog jezika 
su harfovi elif, lam, mim, ja, sin, i drugi, kao sto su sirovinska 
sredstva engleskog jezika slova A, B, C, D, i druga. Cudesna 
priroda Casnog Kur'ana ne lezi samo u cinjenici da je on Bozija 
Rijec vec, uprkos tome sto je sastavljen od istih slova arapskog 
alfabeta kojim su se paganski Arapi toliko ponosili, niko jos nije 
uspio sastaviti nesto slicno njemu, 

Arapi su poznati po retorickim osobenostima, rjecitosti i 
bogatstvu izraza. Isto kao sto su nam elementi od kojih je sastav- 
ljen ljudski organizam dostupni i mozemo ih posmatrati u pri- 
rodi, tako su nam dostupna i slova od kojih je sastavljen Kur'an, 
mozemo ih posmatrati i izgovarati. Medutim, iako poznajemo 
sve detalje ljudskog tijela, ne mozemo napraviti zivi organizam. 
Takoder, mada poznajemo sva slova arapskog alfabeta i cesto ih 
izgovaramo, ne mozemo pomocu njih sastaviti knjigu koja ce po 
rjecitosti i bogatstvu izraza biti slicna Casnom Kur'anu. To je 
dokaz da je Kur'an Boziji govor. 

Cudesna priroda Kur'ana se 
spominje odmah nakon kratica 

Odmah nakon kratica, narednih nekoliko ajeta govori o 
nadnaravnoj prirodi Casnog Kur'ana i njegovom Bozanskom 
porijeklu. Na primjer: 

\ «.** *> O^uJJ jjii -ui Oy HU&& villi ** <*** Elif Lam Mim. 

Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje y uputstvo je svima 
onitna koji se budu Allaha bojali. (El-Bekara, 1-2) ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 29 VI 

U Kur'anu se kaze da je Zemlja ravna Zemlja je stvorena kao prostirka 

Ajet na koji se misli u iznesenom stavu glasi: 
Allah vamje Zemlju ucinio ravnom. (Nuh, 19) 
Medutim, ovaj ajet je izvucen iz konteksta. U narednom ajetu 

stoji objasnjenje prethodnog: 

...da b iste p o njoj hodili p utevim a prostra n im . (Nu h , 2 0) 

Ista poruka se ponavlja u suri Ta-Ha u 53. ajetu: 

On je za vas Zemlju posteljom ucinio i po njoj vam pro laze 

utro... 

Povrsina planete Zemlje, tj. njena kora, vrlo je tanka, manje 

od 30 milja, u poredenju sa Zemljinim radijusom koja sadrzi oko 

3.750 milja. Dublji slojevi Zemlje su vreli, tecni i nepristupacni 

za zivot, Zemljina kora je stvrdnuta ljuska na kojoj je zivot moguc. 

Kur'an to precizno opisuje kao prostirku, sloj po kojem mozemo 

putovati. 

Prostirka se ne koristi samo za ravnu podlogu 

Ni jedan jedini ajet ne kaze da je Zemlja ravna, tj. da je ploca. 
Casni Kur'an samo uporeduje Zemljinu koru s prostirkom. Cini 
mi se da neki ljudi misle da se prostirka moze postaviti samo po 
apsolutno ravnoj podlozi. Medutim, prostirka se moze postaviti 
i po tijelu poput Zemljinog oblika. To se vrlo lahko moze demon- 
strirati na velikom modelu zemljinog globus a. 

Prostirka se uglavnom postavlja po nepristupacnoj povrsini. 
Kur'an opisuje Zemljinu koru kao prekrivac bez kojeg ljudi ne 
bi mogli opstati i kretati se, zbog vreline i nepristupacnosti slo- 
jeva ispod Zemljine kore. Ovaj kur'anski opis ne samo da je logi- 
cian vec predstavlja i naucnu cinjenicu koju su geolozi potvrdili 
mnogo vijekova kasnije. 30 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Zemlja je prostrta 

Casni Kur an na nekoliko mjesta kaze da je Allah prostro 
Zemlju: 

...i Zemlju smo prostrli — tako je divan Onaj Koji je prostro! 
(Ez-Zarijat, 48) 

Na drugim mjestima, Allah kaze da je Zemlja poput 
postelje. 

Zar Zemlju posteljom nismo ucinili, i planine stubovima... 
(En-Nebe; 6-7) 

Ni jedan od ovih ajeta ne daje ni najmanju naznaku o tome 
da je Zemlja ravna. Oni samo ukazuju daje Zemlja prostrana, 
sto se navodi kao razlog za razmisljanje. Casni Kur an kaze: 

robovi Moji koji vjerujete 3 Mojaje Zemlja prostrana, zato se 
samo Meni klanjajte! (El-Ankebut, 56) 

Zbog toga se niko ne moze pravdati da ne cini dobra djela 
zato sto mu je okruzenje nevjernicko, te da ga ono tjera na 
grijeh. 

Zemlja ima geosferican oblik 

Casni Kuran spominje tacan oblik planete Zemlje u sljede- 
cem ajetu: 

Poslije togaje Zemlji dao oblik jajeta. (En-Nazi 'at, 30) 
Arapska rijec Lilio (dehaha) znaci: dati oblik jajeta, Ovaj 

glagol, takoder, znaci prostrti. Glagol dehaha je izveden od ime- 

nice duhje, sto znaci: nojevojaje koje ima geosferican oblik; pla- 

neta Zemlja ima upravo takav oblik* 

Kuran i savremene, naucno potvrdene cinjenice su u savr- 

senom skladu. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 31 VII Kur an kaze da samo Allah zna koji je spol djeteta u majcinoj 
utrobi, ali danas, nakon napretka medicine, svi vrlo lahko 
mozemo utvrditi djeciji spol. Zar kur'anski ajet koji govori o 
tome nije u kontradikciji sa savremenom medicinom? Da li samo Allah zna koji je spol djeteta u majcinoj utrobi? 
On je Svemoguci i Sveznajuci. On je ljudima dao znanje o odre- 
denim stvarima. Medutim, Allahovo znanje obuhvaca sve vid- 
ljivo i nevidljivo. 

Allah sve zna 

Mnogi ljudi misle da se u Kuranu kaze da samo Allah zna 
spol djeteta u majcinoj utrobi. Casni Kur'an kaze: 

Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo On spusta 
kisu i samo On zna staje u matericama... (Lukman, 34) 

Ista poruka se ponavlja u drugom ajetu: 

Allah zna sta svaka zena nosi i koliko se materice stezu y a koliko 
se sire; u Njega sve ima mjeru... (Er-Ra'd, 8) 

Spol se moze saznati pomocu ultrazvuka 

Danas, nakon razvoja nauke, spol djeteta u majcinoj utrobi 
se vrlo lahko moze utvrditi pomocu ultrazvucne tehnologije. 

Rijec spol se ne spominje u 
ovim kur'anskim ajetima 

Istina je da mnogi prevodioci i komentatori Kurana kazu da 
ovi ajeti znace da samo Allah zna spol djeteta u majcinoj utrobi. 
Medutim, ako procitate arapski tekst citiranih ajeta, nigdje necete 
naci rijec koja bi se mogla prevesti kao spol. Zapravo, Kur'an kaze 
da samo Allah zna sta je u matericama. Neki komentatori su ovo 
pogresno razumjeli, da se, ustvari, radi o spolu djeteta u materici, 
sto nije ispravno tumacenje. 32 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Niko, osim Allaha, ne moze 
odrediti osobine djeteta 

Ovi ajeti ne govore o djecijem spolu, vec o tome kako ce to 
dijete biti. Kakva ce mu biti priroda? Da li ce biti blagodat ili 
prokletstvo roditeljima? Da li ce biti dobar ili los? Da li ce zavr- 
siti u Dzennetu ili Dzehennemu? Svo ovo znanje se nalazi samo 
kod Uzvisenog Allaha. Ni jedan naucnik na svijetu ? bez obzira 
koliko naprednu tehnologiju koristio, nece biti u stanju saznati 
ove stvari o djetetu u majcinoj utrobi. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 33 VIII Kuran kaze da ce muskarac, kada ude u Raj, dobiti huriju, 
prelijepu djevojku. Medutim, zene ne dobijaju nista, bit ce 
same. Hurije u Kur'anu 

Hurije se u Kur'anu spominju na cetiri mjesta: 

1. U 54. ajetu sure Duhan: 

Eto y tako ce biti i Mi cerno ih hurijama> krupnih ociju> zeniti. 

2. U 20, ajetu sure Et-Tur: 

Bit ce naslonjeni na divanima poredanim> a vjencat cemo im 
hurije dzennetske. 

3. U 72. ajetu sure Er-Rahman; 

U njima ce biti Ijepotica naravi divnih —pa y koju blagodat Gos- 
t>odara svoga poricefef! — hurija u satorima skrivenih... 

4. U 22. ajetu sure El-Vakia: 

U njima ce biti i hurije ociju krupnih... 

Kako je prevedena rijec hur 

Mnogi prevodioci Kur ana su rijec hur preveli kao prelijepe 
Jjevojke, narocito prevodioci na urdu jeziku. Ako rijec hur znaci 
lijepa djevojkay onda su hurije namijenjene samo muskarcima. 
Medutim, sta ce zene dobiti u Dzennetu? 

Znacenje rijeci hur 

Rijec hurija, tj, hur 7 je zapravo mnozina dvije imenice: awhar 
koja je muskog roda) i haura (koja je zenskog roda), i oznacava 
osobu kojoj se u ocima vidi poseban kvalitet dobre duse s jako 
svijetlom beonjacom. 

Kur an na nekoliko mjesta opisuje da cete u Dzennetu imati 
:Zwedza y tj. bracnog druga. 34 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

A one koji vjeruju i dobra djela cine obraduj dzennetskim bascama 
kroz koje ce rijeke teci; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, 
oni ce reci: "Ovo smo i prije jeli" - a bit ce im davani sarno njima 
slicni, U njima ce ciste supruznike imati y iu njima ce vjecno boraviti. 
(El-Bekara, 25) 

A one koji vjeruju i cine dobra djela uvescemo, sigurno, u dze- 
nnetske basce, kroz koje ce rijeke teci; u njima ce vjecno i zauvijek 
ostati; u njima ce ciste supruznike imati, i u debelu hladovinu cento 
ih uvesti. (En-Nisa, 57) 

Dakle, arapska rijec bur nije striktno vezana za muski ili 
2enski rod. Muhammed Asad je, u svom prijevodu Kur ana, rijec 
Bur preveo kao supruznik, a Muhammed Jusuf Ali kao bracni 
drug. Dakle, prema nekim islamskim ucenjacima, muskarci ce 
u Dzennetu imati prelijepe djevojke s lijepim i svijetlim ocima, 
a i zene ce imati po jednog mladog i lijepog muza, lijepih i svi- 
jetlih ociju. To ce najvjerovatnije biti njen dunjalucki muz, ako 
skonca kao vjernik na ovom svijetu, a Allah najbolje zna. 

Zene ce u Dzennetu imati specijalnu nagradu 

Mnogi ucenjaci smatraju da se u ajetima misli samo na ciste 
i lijepe djevojke, zbog konteksta u kojem se muskarci spominju. 
Medutim, jos jedan argument da se rijec bur odnosi i na mus- 
karce i na zene stoji u hadisu, kada je jedan covjek upitao Alla- 
hovog Poslanika, s.a.v.s,, sta ce dobiti zene, ako ce samo muskarci 
imati hurije? On mu je odgovorio da ce zene imati nesto sto urn 
jos nije zamislio, uho nije culo, niti oko vidjelo. To znaci da ce 
zene dobiti neke izuzetne nagrade. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 35 IX Kur'an kaze da je Allah zapecatio nevjernicka srca, pa oni ne 
mogu razumjeti istinu. Nauka nam kaze da je mozak odgo- 
voran za razumijevanje i vjerovanje, a ne srce. Kuran je kon- 
tradiktoran savremenoj nauci. Allah je zapecatio nevjernicka srca. Casni Kuran kaze: 
Onima koji nece da vjeruju doistaje svejedno opominjao ih ti ili 
ne opominjao - oni nece vjerovati. Allah je zapecatio srca njihova 
i usi njihove> a pred ocima njihovim je koprena; njih ceka patnja 
golema. (El-Bekara, 6-7) 

1. Znacenje rijeci kalb 

U ovim ajetima je upotrijebljena rijec kalb koja znaci srce. 
Njeno drugo znacenje je razum. Navedeni ajet se moze i ovako 
prevesti: Allah je zapecatio njihov razum... 

2. Kako Arapi koriste rijec srce 

U arapskom jeziku, rijec srce se cesto upotrebljava u kontek- 
stu centra razuma i emocija. 

3. Neki primjeri iz engleskog jezika 

I u engleskom jeziku postoji mnogo rijeci koji se koriste u 
potpuno drugacijem kontekstu od osnovnog, bukvalnog znace- 
nja. Obratite paznju na sljedece primjere: 

a) Lunatic (ludak) - Mjesecev dodir. 

Rijeci lunatic jezicki znaci Mjesecev dodir. Medutim, danas 
ljudi ovu rijec koriste za osobu koja je mentalno nestabilna ili 
dusevno bolesna. Svi znaju da ludaka nije udario Mjesec, te da 
Mjesec nema nikakve veze s njegovim stanjem. Pa i pored toga, 
cak i ljekari koriste ovu rijec. To je sasvim normalna jezicka 
evolucija. 

b) Disaster (nesreca) - zla zvijezda. 

Rijec ^w/<?r bukvalno znaci zla zvijezda, Danas se ova rijec 
koristi za veliku ili iznenadnu nevolju ili nezgodu. Mi dobro 36 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

znamo da nevolje nemaju nikakve veze s bilo kojom 
zvijezdom. 

c) Trivial (trivijalno) - Tri staze se sastavljaju. 

Rijec trivial bukvalno znaci mjesto gdje se sastavljaju triputa. 
Medutim, danas se ova rijec koristi za nesto malehno i bezna- 
cajno. Svi znaju da nesto od male vaznosti nema nikakve veze s 
mjestom gdje se sastavljaju tri staze. 

d) Izlazak i zalazak Sunca. 

Danas svi koriste ove rijeci koje oznacavaju pocetak i kraj 
dana, iako, cak i nepismeni, znaju da periodi dana nastaju i mije- 
njaju se zbog rotacije Zemlje oko svoje ose. Cak i naucnici koriste 
rijeci izlazak i zalazak Sunca, iako Sunce zapravo nigdje ne zalazi, 
vec je, u odnosu na Zemlju, nepomicno. 

4. U engleskom jeziku, srce je centar ljubavi i emocija 
Lingvisticko znacenje rijeci srce je organ kojipumpa krv kroz 

tijelo. Medutim, ista ta rijec se koristi za centar emocija, ljubavi 
i razmisljanja. Mi danas znamo da je mozak centar mentalnih 
aktivnosti. Ipak, svi ce radije izraziti emocije na ovaj nacin: "Volim 
te svim srcem!" 

Zamislite naucnika koji kaze zeni: "Volim te svim srcem!", 
a zena mu odgovori: "Zar ne poznajes osnove nauke?! Zar ne 
znas daje mozak odgovoran za emocije?! Trebao si mi reci: 'Volim 
te svim mozgom!'" 

5. Arapi znaju da rijec srce znaci i centar razuma i 
emocija 

Ni jedan Arap, makar bio i nemusliman, nece postaviti pita- 
nje zasto se u Kur ami kaze da je Allah zapecatio nevjernicka 
srca, jer se jasno vidi da kontekst upucuje na centar za razmislja- 
nje, shvacanje i osjecanja. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 37 X Ako je Allah zapecatio nevjernicka srca, tj. nemuslimana, 
zasto ih kaznjava ako ne prihvate islam?! Uzviseni Allah kaze u suri El-Bekare: 

Onima koji nece da vjeruju doistaje svejedno opominjao ih ti ili 
ne opominjao - oni nece vjerovati. Allah je zapecatio srca njihova 
i usi njibove, a pred ocima njihovim je koprena; njih ceka patnja 
golema. (El-Bekara, 6-7) 

Ovi ajeti se ne odnose na obicne nevjernike koji ne prihvate 
vjeru. Ovdje je upotrijebljen izraz ellezine keferu y tj. oni koji su rije- 
seni da ni po koju cijenu ne prihvate istinu. Nema nikakve razlike 
u tome da li ih upozoravate ili ne, oni nece vjerovati. Allah je 
zapecatio njihov razum i njihove usi, a pred ocima im je koprena. 
Njihovo nevjerovanje i nerazumijevanje nije nastalo zbog toga 
sto im je Allah zapecatio srca (razum), vec naprotiv - Allah im je 
zapecatio srca zbog toga sto ne zele prihvatiti istinu. Opominjali 
ih ili ne, oni su unaprijed cvrsto rijeseni ne prihvatiti istinu, pa im 
je Allah zbog toga zapecatio srca za sva vremena. Zbog toga, niko 
ne moze kriviti Allaha zbog njihovoga stanja. Nevjerrrici su sami 
krivi za tvrdoglavo odbijanje ocigledne istine. 

Primjer profesora i studenta 

Zamislite iskusnog profesora koji pred ispit predvidi da ce 
odredeni student pasti, jer je bio neredovan na predavanjima, 
nezainteresiran je i nema radne navike. Kasnije, taj student se 
pojavi na ispitu i padne. Koga ce kriviti za neuspjeh: profesora 
ili studenta? Zbog toga sto je predvidio ishod ispita, ne smijemo 
kriviti profesora, vec studenta zato sto se nije pripremio. 38 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Isto tako, Uzviseni Allah detaljno poznaje Svoja stvorenja i 
zna da neki ljudi nikada i ni po koju cijenu ne zele prihvatiti 
istinu, Takvima je zapecatio srca. Nevjernici su sami odgovorni 
za neprihvacanje vjere u Allaha. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 39 XI Kur'an na nekoliko mjesta kaze da su nebesa i Zemlja stvoreni 
za 6 dana, ali u suri Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvo- 
reni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija? Isti ajet navodi da 
je Zemlja stvorena za 6 dana, a da su nebesa kasnije stvorena 
za 2 dana. Ovo je protiv teorije Velikog praska koja kaze da 
su nebesa i Zemlja stvoreni istovremeno. Nebesa i Zemlja su stvoreni za sest dana 

Slazem se da Kur an kaze da su nebesa i Zemlja stvoreni za 
6 dana, tj. 6 epoha; sto se spominje na sljedecim mjestima u 
Kur anu: Sura El-Araf, ajet 54; Sura Junus ajet 3; Sura Hud, ajet 
7; Sura El-Furkan, ajet 59; Sura Es-Sedzda, ajet 4; Sura Kaf, 
ajet 38; Sura El-Hadid, ajet 4. 

Kuranski ajeti koji, po Vasem misljenju, govore da su nebesa 
i Zemlja stvoreni za 8 dana su sljedeci: 

Red: "Zar, zaista, necete da vjerujete u Onoga Kojije u dva vre- 
menska razdoblja Zernlju stvorio — ijosMu druge ravnim smatrate? 
Toje Gospodar svjetova!" Onje nepomicna brdapo njoj stvorio i blago- 
slovljenomje ucinio iproizvode njezine na njoj odredio, sve to u cetiri 
vremenska razdoblja, - ovoje objasnjenje za one kojipitaju, zatim 
se neb e skim visinama uputio dokje nebojos maglina bilo y pa njemu i 
Zernlji rekao: "Pojavite se milom Hi silom! ,> — "Pojavljujemo se drage 
volje!" — odgovorili su, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam 
nebesa, stvorio, i odredio sta ce se u svakom nebu nalaziti. A nebo 
najblize sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. 
Toje odredba Silnoga i Sveznaloga. (Fussilet, 9-12) 

Na prvi pogled, cini se da Kur an kaze da su nebesa i Zemlja 
stvoreni za 8 dana. Na pocetku devetog ajeta, Allah se obraca 
onima koji negiraju Njegovu jednocu i nijecu Njegove znakove 40 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

spomenute u ajetima. Iz ajeta se vidi da ce se vremenom pojaviti 
ljudi koji ce u ovim jasnim ajetima traziti kontradikcije. 

Summe znaci osim toga 

Ukoliko ove ajete pazljivo analizirate, vidjet cete da govore 
o dva razlicita stvaranja: o stvaranju Zemlje i o stvaranju nebesa. 
Zemlja bez planina je stvorena za 2 razdoblja, a zatim je Allah 
po njoj postavio nepomicna brda i blagoslovljenom je ucinio za 
4 razdoblja. Dakle, Zemlja, sa svime sto je na njoj, stvorena je 
za ukupno 6 razdoblja, prema 9. i 10. ajetu. 

Ajeti 11-12 kazu da su, osim toga, nebesa stvorena za 2 raz- 
doblja. Prva rijec u 11. ajetu je summe, sto moze znaciti zatim i 
osim toga. Neki prevodioci Kur'ana su rijec summe preveli kao 
zatim odnosno nakon toga. Taj prijevod je pogresan, zbog cijelog 
konteksta. Ako se prihvati da prijevod bude zatim, ispada da su 
nebesa i Zemlja stvoreni za 8 razdobalja, sto je sasvim kontra- 
diktorno mnogim drugim kur anskim ajetima koji govore da su 
nebesa i Zemlja stvoreni za 6 razdobalja. Osim toga, takav se 
prijevod sukobljava naucnoj cinjenici koja tvrdi da su nebesa i 
Zemlja stvoreni istovremeno, a ne Zemlja i zatim nebesa. Cak, 
i u 30. ajetu sure El-Enbija stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni 
istovremeno. 

Zbog svega toga, ispravan prijevod rijeci summe u ovom ajetu 
je osim toga (istovremeno). Abdullah Jusuf Ali je u prijevodu 
Kur'ana na engleski jezik ispravno preveo rijec summe kao osim 
toga, sto daje vrlo jasnu sliku stvaranja: dok su Zemlja i planine 
na njoj stvoreni za 6 razdobalja, simultano su stvorena nebesa za 
2 razdoblja. Dakle, ukupno trajanje stvaranja nebesa i Zemlje 
nije 8 vec 6razdobalja. 

Zamislite primjer gradevinske iirme koja pravi zgradu od 10 
spratova zajedno sa ogradnim zidom. Nakon zavrsenog projekta, 
gradevinska firma daje detaljniji izvjestaj o toku izvedbe radova: 
"Najprije smo odradili temelje zgrade, u toku 2 mjeseca. Nakon 
toga, u naredna 4 mjeseca, zavrsili smo zidanje zgrade, Osim 
toga, u toku zidanja zgrade, ozidali smo okolni zid - sto je trajalo 
2 mjeseca." ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 41 

Ova dva opisa toka radova nisu kontradiktorna, ali je drugi 
opis detaljniji. Zidanje zgrade i okolnog zida je trajalo ukupno 
6, a ne 8 mjeseci! 

Nebesa i Zemlja su stvoreni zajedno 

Casni Kur an na nekoliko mjesta opisuje stvaranje nebesa i 
Zemlje. Nekada kaze nebesa i Zemlja^ a nekada Zemlja i nebo. 
Medutim, 30. ajet sure El-Enbija govori o Velikom prasku i isto- 
vremenom stvaranju nebesa i Zemlje: 

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bill jedna cje- 
lina> pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve zivo stvaramo f 
I zar nece vjerovati? 

U suri Bekara, u 29. ajetu stoji: » > <r^ *i&* J^ >"£ ^j\r^ <*-P 

Onje za vas sve sto postoji na Zemlji stvorio> zatim se prema 
nebu uzvisio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 43 XII 

Da li je covjek stvoren od sjemene tecnosti ili od prasine? 
Kur an na jednom mjestu kaze da je covjek stvoren od kapi 
sjemena koje se ubaci, a na drugom da je stvoren od prasine, 
Ove teze su kontradiktorne. Kako cete naucno dokazati da je 
covjek stvoren od prasine? Covjek je stvoren i od prasine i od kapi sjemena 

Casni Kur an na u nekoliko ajeta obavjestava da je covjek 
stvoren od male kolicine sjemena: 

Z,ar (covjek) nije bio kap sjemena koja se ubaci... 
i El-Kijame, 37) 

Kur an, takoder, na nekoliko mjesta kaze da je covjek stvoren 
od prasine (zemlje). Sljedeci ajet upucuje na ljudsko porijeklo: 

ljudiy kako mozete sumnjati u oziv!jenje y - pa, Mi vas stva- 
ramo od zemlje... (El-Hadzdz, 5) 

Mi danas znamo da se svi elementi koji se nalaze u tlu, tako- 
der, nalaze i u ljudksom organizmu, u razlicitim proporcijama. 
Ovo je naucno objasnjenje kur anskog stava da je covjek stvoren 
od prasine. 

U nekim ajetima, Kur an kaze da je covjek stvoren od sperme, 
a u drugima da je covjek stvoren od zemlje. Ovo nije kontradik- 
cija. Kontradiktorni su potpuno stavovi razliciti koji se nikako 
ne mogu zajedno uklopiti, niti istovremeno biti istiniti. 

Covjek je stvoren od zemlje 

Na nekim mjestima u Kur ami stoji, cak, i da je covjek stvo- 
ren od vode! 

On odvode stvara ljude... (El-Furkan, 54) 

Nauka je potvrdila sva tri stava: covjek je stvoren od kapi 
sjemena, od zemlje, ali i od vode. 44 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Nije kontradikcija, vec kontradistinkcija 

Da bi neko skuhao caj, potrebna mu je voda. Osim toga, 
treba mu i kesica caja. Ove dvije tvrdnje nisu kontradiktorne, jer 
su i voda i kesica caja neophodne. Pored ova dva sastojka caja, 
nekome je potreban i secer, da zasladi. 

Po istoj logici, ni Kur'an ne protivrjeci samom sebi kada kaze 
da su ljudi stvoreni od sjemena, zemlje i vode. To nije kontra- 
dikcija, vec kontradistinkcija. Kontradistinkcija znaci govoriti o 
dvije razlicite stvari, ali u istom kontekstu, i bez konflikta u zna- 
cenju. Na primjer, kada kazem za nekog covjeka da je castan i 
istinoljubivlazov, to bi bila kontradikcija. Medutim, ako za istog 
covjeka kazem da je dobar, pazljiv, samilostan i istinoljubiv lazov, 
to je kontradicija. Ali, ako za njega kazem da je dobar, castan i 
istinoljubiv, to je kontradistinkcija. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 45 XIII 

U jednom kur'anskom ajetu pise da je Allah Gospodar dva 
istoka i dva zapada. Kako cete ovaj ajet naucno objasniti? V 

Casni Kuran, zaista, kaze da je Allah Gospodar dva istoka 

i dva zapada. To je 17. ajet sure Er-Rahman: 

Gospodara dva istoka i dva zapada.., (Er-Rahman, 17) 

U originalnom, arapskom tekstu Kur ana imenice istok i zapad 

se koriste u dvojini. 

Allah je Gospodar ekstrema istoka i zapada 

Geografija nas uci da Sunce izlazi sa istoka, ali se tacka Sun- 
cevog izlaska mijenja tokom godine. Samo u dva dana u toku 
godine - poznata kao ekvinociji (ravnodnevnice) - Sunce izlazi 
tacno sa istoka. Ostalih dana u godini izlazi malo sjevernije ili 
malo juznije. Tokom ljetnje dugodnevnice, Sunce izlazi iz jedne 
ekstremne tacke, a tokom zimske kratkodnevnice, Sunce izlazi 
iz druge ekstremne tacke. Isto tako, Sunce zalazi u razlicitim 
tackama na zapadu, u toku ljetnje dugodnevnice i zimske krat- 
kodnevnice. Taj fenomen se lahko moze posmatrati u Bombaju 
(u Indiji), pored obala mora ili s visokih nebodera. 

Ukratko, u toku godine, Sunce izlazi iz razlicitih tacaka s istoka 
i zalazi u razlicite tacke na zapadu. Dakle, kada Kuran kaze da je 
Allah Gospodar dva istoka i dva zapada, to moze upucivati na oba 
ekstrema Suncevog zalaska na istoku i na zapadu. 

Allah je Gospodar svih istoka i svih zapada 

Arapski jezik ima dvije vrste mnozine. Jedna je dvojina (dual), 
tj, mnozina na dva objekta. Druga mnozina se odnosi na nesto cega 
ima vise od dva, tj. tri i vise. U suri Er-Rahman, u spomenutom 
ajetu, stoje rijeci mesrikajni wel-magribejni y sto predstavlja dvojinu 
dva istoka idva zapada. A sada, razmislite o sljedecem ajetu: 

IJa se kunem Gospodarom istoka i zapada,.. (El-Me aridz, 40) 46 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

U arapskom tekstu stoje rijeci mesarik i rnegarib, sto je mno- 
zina koja se odnosi na tri i vise, Iz toga se zakljucuje da je Allah 
Gospodar svih tacaka na istoku i na zapadu, svih ekstrema izla- 
ska i zalaska Sunca. ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 47 XIV Kuran na jednom mjestu kaze da jedan dan kod Allaha traje 
koliko 1000 nasih godina, a na drugom mjestu kaze da je 
jedan dan kod Njega koliko 50.000 nasih godina. Ovo je oci- 
gledna kontradikcija! Ne mogu se porediti nase i Allahovo vrijeme 

Casni Kuran na dva mjesta (sure Hadzdz i Sedzda) kaze da 
je jedan dan kod Allaha koliko 1000 godina po nasem racuna- 
nju. U suri Mearidz stoji da je jedan dan kod Allaha koliko 
50.000 godina po nasem racunanju. 

Generalno, ovi ajeti znace da je vrijeme kod Allaha neupo- 
redivo sa zemaljskim vremenom. Primjeri koji su navedeni su 
pedeset hiljada zemaljskih godina. Drugim rijecima, jedan dan 
(period) kod Allaha traje veoma, veoma dugo, prema nasem 
racunanju. 

Jeum znaci period \ epoha 

Arapska rijec koja se u svim ovim ajetima koristi ]ejeum y sto 
osim znacenja dan ima i znacenje epoha, veoma dug vremenski 
period. Ako rijtc jeum ispravno prevedete, nece biti nikakve kon- 
fuzije. Evo tih ajeta; 

a) Sura El-Hadzdz, 47. ajet: 

Oni odtebe traze da ih kazna sto prije stigne, i Allah ce ispuniti 
prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko 
hiljadu godina, po vasem racunanju. 

Kada su nevjernici pozurivali kaznu kojom im se prijeti, 
Kur'an im je odgovorio da ce Allah ispuniti Svoju prijetnju. Jedan 
dan kod Allaha traje koliko hiljadu godina po zemaljskom 
racunanju. 48 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

b) Sura Es-Sedzda, 5. ajet: 

On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu 
vraca u danu koji, prema vasem racunanju vremena> hiljadu godina 
traje. 

Ovaj ajet nam kazuje da se sva djela vracaju Allahu u periodu koji 
traje hiljadu godina prema nasem shvacanju i racunanju vremena. 

c) Sura El-Mearidz, 4. ajet: 

K Njemu se penju meleki i Dzibril u danu koji pedeset hiljada 
godina traje... 

Ovaj ajet je kristalno jasan! Meleki i Dzibril se uzdizu ka 
Allahu u vremenskom periodu koji traje 50.000 godina. 

Period trajanja dva razlicita posla ne mora biti isti. Na pri- 
mjer, ako kazem da mi do destinacije A treba sahat vremena 
putovanja a do destinacije B 50 sahata, ove dvije tvrdnje ni po 
cemu nisu kontradiktorne. 

Navedeni kur anski ajeti ne samo da nisu kontradiktorni jedni 
drugima vec su u savrsenom skladu s potvrdenim naucnim v- • ■» cinjenicama ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 49 XV Da li je Iblis melek ili dzin? Na nekoliko mjesta, Kur an ubraja 
Iblisa medu meleke, ali u suri Kehf stoji da je Iblis bio jedan 
od dzina. Zar ovo nije kontradikcija u Kur'anu? Dogadaji u kojima su spomenuti Iblis i meleki 

Prica o Ademu i Iblisu se spominje na vise mjesta u Kur ami, 
gdje Allah kaze: Kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!* 
- oni se poklonise, ali Iblis ne htjede. Ova formulacija se spominje 
u sljedecim ajetima: sura El-Bekara, 34. ajet; sura El-Araf, 17. 
ajet; sura El-Hidzr, ajeti 28-31; sura El-Isra , 61. ajet; sura Ta-Ha, 
116. ajet; sura Sad, ajeti 71-74. 

Medutim, u suri El- Kehf, u 50. ajetu, Uzviseni Allah kaze: 
A kad smo rekli melekima: "Poklonite se Ademu!" — svi su se 
poklonili osim Iblisa y onje bio jedan od dzinnova i zato se ogrijesio 
o zapovijest Gospodara svoga. 

Taglib — gramaticko pravilo 

Prijevod prvog dijela ajeta -A kad smo rekli melekima: "Poklo- 
nite se Ademu!" — svi su se poklonili osim Iblisa... — pruza dojam da 
je on bio melek. Kur an je objavljen na arapskom jeziku. U arap- 
skoj gramatici, postoji pravilo taglib po kome je, ukoliko se obra- 
camo vecini pripadnika neke skupine, i manjina obuhvacena. Na 
primjer, ako se na arapskom jeziku obracate grupi od stotinu 
studenata, od kojih su devedeset devet momci, a samo jedna 
djevojka, reci cete: "Momci, ustanite!", ta naredba ce se odnositi 
na sve, pa i na tu djevojku. U arapskom jeziku, ne morate je 
odvajati posebnim obracanjem. 

Isto tako, kada Kur an govori o Allahovom obracanju mele- 
kima, nije bilo potrebno posebno odvajati Iblisa koji je bio pri- 
sutan zajedno sa melekima. Stoga, iz prvog dijela ajeta mozemo 
zakljuciti da je Iblis mozda bio melek, a mozda nije. Medutim, 50 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

tada dolazimo do drugog dijela ajeta, koji jasno kaze da je Iblis 
bio dzinn. Ni na jednom mjestu Kur'an ne kaze da je Iblis bio 
melek! Zato, u Kur'anu ne postoji ni jedna kontradikcija. 

Dzinni imaju slobodnu volju 
i mogu biti neposlusni 

Osim svega navedenog, poznato je da dzinni imaju slobodnu 
volju i moze im se desiti da otkazu poslusnost Allahu. Medutim, 
meleki nemaju slobodu volje. Nemoguce je da oni budu nepo- 
slusni Allahu. Nema govora o tome da melek moze pociniti gri- 
jeh! Ovo je jos jedan dokaz da je Iblis bio dzinn, a ne melek. ODGOVORI NA ZABLUDE N EM US LI MAN A... 51 XVI 

Autor Kur ana ne zna matematiku! Prema Arunu Shourieu, 
u Kur ami postoji jedna matematicka greska. Ako saberete sve 
dijelove nasljedstva koje se dijeli medu nasljednicima - sto se 
spominje u 4. poglavlju, 11. i 12. ajet - dobija se vise od jedne 
cjeline (preko 100%). Autor Kur ana, ocigledno, ne poznaje 
matematiku. Casni Kur an na nekoliko mjesta govori o nasljedstvu: sura 
El-Bakara,180. ajet; sura El-Bakara, 240. ajet; sura En-Nisa, 
ajeti 7-9; sura En-Nisa, ajeti 19 i 33; sura El-Maida, ajeti 105 i 
108. 

U suri En-Nisa, u 11., 12., i 176. ajetu, jasno je objasnjen 
nacin raspodjele nasljedstva. 

Pogledajmo 11. i 12. ajet sure En-Nisa, kog Arun Shourie 
citira: 

Allah vam nareduje da od djece vase — muskom pripadne toliko 
koliko dvjema zenskima. A ako bude vise od dvije zenskih, njima - 
dvije trecine onoga stoje ostavio, a akoje samo jedna njoj —polovina. 
A rodite!jima> svakom posebno — sestina od onoga stoje ostavio> ako 
bude imao dijete; a ako ne bude imao djeteta y a nasljeduju ga samo 
roditelji) on da njegovoj materi - trecina. A ako bude imao brace \ onda 
njegovoj materi - sestina y posto se izvrsi oporuka kojuje ostavio, Hi 
podmiri dug Vi ne znate ko vamje blizi, roditelji vast Hi sinovi vast. 
To je Allahova zapovijed! — Allah > zaista y sve zna i mudarje. 

A vama pripada — polovina onoga sto ostave zene vase, ako ne 
budu imale djeteta, a ako budu imale dijete, onda - cetvrtina onoga 
sto su ostavile, posto se izvrsi oporuka koju su ostavile, Hi podmiri 
dug. A njima - cetvrtina onoga sto vi ostavite, ako ne budete imali 
djeteta; a ako budete imali dijete } njima — osmina onoga sto ste osta- 
viliy posto se izvrsi oporuka koju ste ostavili, Hi podmiri dug A ako 
muskarac Hi zena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali 52 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

brata Hi sestru> onda ce svako od njih dvoje dobiti - sestinu; a ako 
ih bude vise, onda zajednicki ucestvuju u trecini> posto se izvrsi, ne 
ostec'ujuci nikoga, oporuka kojaje ostavljana Hi podmiri dug; to je 
Allahova zapovijed! -A Allah sve zna i blagje. 

Islam veoma detaljno govori o nasljednom pravu. Vecina 
propisa o nasljedstvu data je u Kur'anu, dok neke manje detalje 
mozemo naci u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Irna ljudi koji se cijelog zivota bave proucavanjem islamskog 
nasljednog prava, raznim kombinacijama u podjeli imovine. Arun 
Shourie ocekuje da upozna cjelokupno nasljedno pravo samo 
ukoliko procita ova dva ajeta, bez poznavanja nekih osnovnih 

kriterija. 

On lici na osobu koja zeli rijesiti slozeni matematicki izraz a 
ne poznaje osnovno pravilo u matematici: Z D M S O, koje kaze 
da bez obzira koji matematicki izraz rjesavate i bez obzira na znak 
ispred brojeva, morate slijediti ovaj redoslijed: 1) zagrade se skla- 
njaju; 2) dijeljenje; 3) mnozenje; 4) sabiranje; 5) oduzimanje. Ako 
Arun Shourie ne zna matematiku, pa prvo izvrsi sabiranje, pa 
mnozenje, a zatim se oslobodi zagrada, a ostatak izraza podijeli i 
oduzme - na dobrom je putu da dobije pogresan rezultat. 

Pored toga, iako se u 11. ajetu prvo spominju djeca, a tekkasnije 
roditelji i supruznici, prema striktnom pravilu u islamskom nasljed- 
nom pravu, najprije se odvaja dio nasljedstva koji pripada roditeljima 
i supuzniku - u zavisnosti od toga koliko je iza umrlog ostalo djece 
- pa se nakon toga ostatak imovine podijeli sinovima i kcerkama 
umrloga, svakome tacno preciziran dio. 

Gdje se ovdje javlja ukupna suma od preko jedan?! Nije Allah 
Taj Koji ne zna matematiku, vec Arun Shourie ne zna ni njene 
osnove. . . ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 53 XVII 

Kur an na nekoliko mjesta kaze da je Allah Svemilostan i da 
prasta grijehe, ali vrlo cesto kaze da Allah zestoko kaznjava. 
Ovo je kontradikcija! Da li je Allah Onaj Koji prasta ili Onaj 
Koji kaznjava? Allah je Najmilostiviji 

Casni Kur an na nekoliko mjesta kaze da je Allah Najmilo- 
stiviji, Zapravo, svaka kur anska sura, osim sure Tevba, pocinje 
formulom: Bismillahir-rahmanir-rahim I UimeAllaha, Svemilo™ 
snog, Milostivog. 

Allah prasta 

Casni Kur an na nekoliko mjesta, kao na primjer u 25. ajetu 
sure En-Nisa i 74. ajetu sure El-Maida, kaze: 
Allah prasta i samilostanje. 

Allah zestoko kaznjava one koji to zasluze 

Osim sto je Svemilostan i prasta grijehe, Allah zestoko kaznjava 
one koji to bas zasluze. Kur an na nekoliko mjesta kaze da je Allah 
pripremio kaznu onima koji odbijaju pravu vjeru. Sve one koji Mu 
otkazu poslusnost, On ce kazniti. Kur an na nekoliko mjesta opisuje 
razne tipove kazni koje je Allah pripremio u Dzehennemu. 

One koji ne vjeruju u dokaze Nase Mi cemo sigurno u Vatru 
baciti; kad im se koze ispeku, zamjenit cemo ih drugitn kozama da 
osjete pravu patnju. Allah je, zaista Silan iMudar. (En-Nisa, 56) 

Allah je pravedan 

Pitanje je glasilo: da li je Allah milostiv ili osvetoljubiv. Morate 
zapamtiti nesto veoma vazno: osim sto je Allah milostiv, On 
zestoko kaznjava one koji zasluze kaznu zbog toga sto je savrseno 
pravedan. Uzviseni Allah kaze u suri En-Nisa: 54 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Allah nece nikome ni trunku nepravde uciniti... (En-Nisa', 40) 

U suri El-Enbija stoji: 

Mi cento na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se 
nikome krivo nece uciniti; ako ties to bude tesko koliko zrno goru- 
sice y Mi cento za to kazniti Hi nagraditi. A dostaje to sto cemo Mi 
racune ispitivati. (El-Enbija, 47) 

Primjer profesora i studenta 

Zarnislite profesora koji tokom ispita zatekne studenta kako 
prepisuje pa mu, pod izgovorom da je milostiv i pazljiv, dopusti 
da i dalje prepisuje. Ostali studenti, koji su naporno i predano 
spremali ispit, nece smatrati da je profesor milostiv, vec nepra- 
vedan. Ovaj milostivi postupak profesora dat ce opravdanje i 
ostalim studentima da prepisuju. Ako bi svi profesori bili tako 
milostivi, ni jedan student ne bi morao spremati ispite, bez muke 
bi ih polagali prepisivajuci. Teorijski, rezultati njihovih ispita bi 
bili fantasticni, ali u prakticnom radu ti bi ljudi bili samo jedna 
velika greska! Cijela svrha ispita pada u vodu. 

Ovaj zivot je test za buduci svijet 

Zivot na ovom svijetu je ispit pred Buduci svijet. Kur'an kaze 
u suri El-Mulk: 

Onaj Kojije dao smrt i zivot da bi iskusao koji od vas ce bolje 
postupati; - Onje Silni, Onaj Koji praita. (El-Mulk, 2) 

Ako Allah svima bude oprastao, 
ko ce Ga obozavati 

Ako bi Uzviseni Allah oprastao sve grijehe svakom covjeku 
na svijetu, ljudi ne bi imali motiva biti Mu pokornL Niko ne zeli 
ici u Pakao, ali ovaj svijet bi postao pakao za zivot! Ako bi svim 
ljudima bio osiguran odlazak u Dzennet, kakva je onda svrha 
zivota na ovom svijetu?! Ovaj zivot se ne bi mogao nazvati testom 
za Ahiret. ODGOVOR1 NA ZABLUDE NEMUSLIMANA... 55 

Allah oprasta samo pokajnicima 

Uzviseni Allah ce oprostiti samo pokajnicima. Casni Kur an 
kaze: 

Red: "0 robovi Moji koji ste seprema sebi ogrijesili, negubite nadu 
u Allah ovu milost! Allah ce> sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doi- 
sta > mnogo prasta i Onje milostiv. I povratite se Gospodaru svome 
i pokorite Mu se prije nego sto vam kazna dode y - poslije vam niko 
nece u porno c ' priskociti. I slijedite ono najljepse, ono sto vam Gospo- 
dar vas objavljuje, prije nego sto vam iznenada kazna dode, za ciji 
dolazak necete znati. (Ez-Zumer, 53-55) 

Da bi pokajanje bilo ispravno, moraju se ispuniti cetiri 
kriterija: 

1) Priznanje da je djelo za koje se kajete lose; 

2) Momentalni prestanak cinjenja tog grijeha; 

3) Cvrsto odluciti da se nikada necete vratiti torn grijehu; 

4) Nadoknaditi dug ili tude uzurpirano pravo. Odgovori 
na zablude hindusa ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 59 I Idol je potreban radi koncentracije u molitvi. Hindu ucenjaci 
se slazu da Vede i druge svete knjige hindusa zabranjuju ido- 
lopoklonstvo. Ali, posto se ljudski urn ne moze odmah kon- 
cetrirati na molitvu, pozeljno je imati nekog kipa za molitvu. 
Nakon sto urn dostigne odredeni nivo koncentracije, kip vise 
nije potreban. Koncetracija kod muslimana 

Muslimani su dostigli najvisi nivo predanosti molitvi. Uko- 
liko je za punu predanost uma obozavanju Boga neophodan kip, 
onda smo mi muslimani vec dostigli najvisi nivo obozavanja, 
posto obozavamo Allaha, dz.s., a nije nam potreban nikakav 
posrednik niti kip. 

Djeca pitaju zasto grmi 

Dok sam razgovarao sa Swamijem u Islamskoj istrazivackoj 
organizaciji, rekao mi je: 

"Djeca nas pitaju: 'Zasto se na nebu cuje grmljavina?', a mi 
odgovaramo: 'Aaee ma chakki pees rahi hai!' - tj. vasa baka nesto 
skripi po nebeskom podu. To je zato sto su djeca previse mala 
da bi to razumjela. Isto tako, u pocetnoj fazi koncentracije, lju- 
dima je potreban kip, idol." 

Mi, u islamu, ne vjerujemo u laz, makar bila laz iz nuzde. Ja 
svom djetetu nikada ne bih rekao takvu laz. Kada pode u skolu i 
kada mu ucitelj objasni da grmljavina nastaje zbog sirenja prebrzo 
zagrijanog vazduha, dijete ce prvo pomisliti da ga ucitelj laze, a 
kasnije, kada se uvjeri da je to istina, oca smatrati lazovom. Uko- 
liko osjecate da dijete ne moze razumjeti neke cinjenice, potrudite 
se da mu date prostije objasnjenje umjesto da se sluzite lazima i 
fiktivnim objasnjenjima. Ako ni sami ne znate odgovor, morate 60 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

biti hrabri i reci: "Ne znam." Danasnja djeca nisu zadovoljna ova- 
kvim odgovorom. Ako bih mom sinu odgovorio da ne znam, on 
bi me upitao: "Oce, zasto ne znas?" To ce me natjerati da licno 
potrazim odgovor, da se educiram i da mu poslije toga pruzim 
odgovarajuce objasnjenje. 

2+2=4 

Neki punditi, dok me pokusavaju ubijediti u ispravnost ido- 
lopoklonstva, kazu: "Hindusima pocetnicima se preporucuje da 
koncetraciju izgrade tako sto ce se moliti Bogu obracajuci se 
nekom od kipova. Medutim, kada hindus izgradi licnost i polozi 
sve religijske ispite, vise mu nije potreban nikakav kip ili idol." 

Morate zapamtiti nesto veoma vazno: niko ne moze napre- 
dovati ukoliko nije izgradio i naucio fundamente predmeta kojima 
se bavi. Ucitelj, jos u prvom razredu osnovne skole, uci dake da 
je 2+2=4. Bez obzira da li ce to dijete nekada upisati fakultet ili 
postati doktor nauka, fundamentalne istine matematike, koje je 
saznao jos u prvom razredu, nikad se ne mijenjaju! Mozda ce na 
fakultetu proucavati algebru, trigonometriju i algoritme, ali 
osnove sabiranja niko ne moze osporiti. Ako ucitelj u prvom 
razredu osnovne skole bude nepravilno ucio djecu, pod izgovo- 
rom da su ona mala kako bi to razumjela, sta mozete ocekivati 
od te djece u buducnosti?! 

Fundamentals cinjenica koja se kroz Vede proteze u vezi 
Boga glasi: Ne mozes zamisliti sliku Boga! Nista Mu nije slicno! 
Kako, onda, hindu ucenjaci, iako znaju ovu istinu, mogu sutjeti 
o tome i mirno posmatrati pogresnu praksu obicnog naroda?! 

Da li cete prvacicima objasnjavati da 2+2 nije 4, vec 5 ili 6, 
a reci im istinu tek kada zavrse skolu? Naravno da ne! Ne samo 
to, vec ako dijete pogrijesi, ispravit cete ga i reci mu daje 2+2=4; 
necete cekati da zavrsi skolu pa da mu to kazete. Ako ga tada ne 
ispravite, unistit cete mu buducnost! ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 61 II Voda se u raznim jezicima razlicito naziva. U engleskom jeziku 
se kaze water, u hindu paani, a u tamilu tanni. Is to tako, Bog 
ima nekoliko imena: Allah, Ram, Isus i tako dalje. Zar ovo 
nije isti primjer? Allahu pripadaju najljepsa imena 

Uzviseni Allah kaze u suri El-Isra: 

Red: "Zovite: 'Allah ' Hi zovite: "Milostivi \ a kako god Ga budete 
zvaliy Njegova su imena najljepsa" '(El-Isra', 110) 

Mozete Allaha zvati kojim hocete imenom, pod uvjetom da 
je to ime lijepo, da ne pruza nikakvu sliku o Njemu i da odsli- 
kava svojstvo koje samo Allah posjeduje* 

Nesto sto nije voda ne moze se nazvati vodom 

Istina je da voda ima razlicita imena u razlicitim jezicima, 
ali ne mozete nesto sto nije voda nazvati vodom. Mozete reci 
water na engleikom, paani na hindu, tanni na tamilskom, ma y un 
na arapspkom, neer na kannadu, apah na sonskritu,y#/na hudzra- 
tiju, neeru na telugu, vellam na malajskom - i to je sve voda. 

Zamislite covjeka kome prijatelj preporuci da svakog jutra 
popije po jednu casu paanija. Ali ovaj ne moze piti, zato sto, kad 
god popije casu paanija, osjeti mucninu. Kad mu trazite da opise 
to sto pije, on kaze da ima odvratan ukus i da je zute boje. Odmah 
cete shvatiti da to sto on naziva paani nije voda, vec urin! Mozete 
vodu nazvati razlicitim imenima, ali ne mozete razlicite stvari 
nazivati vodom. 

Ljudi ce reci da ovaj primjer nije realan, jer ce i neznalica 
primjetiti razliku izmedu vode i urina. Samo budala ne moze 
razlikovati urin od vode. Isto tako, covjek koji poznaje i prihvaca 62 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

ispravan koncept Boga cudi se kada vidi ljude kako ne prepoznaju 
razliku izmedu istinskog Boga i laznih bozanstava. 

Kako se provjerava cistoca zlata 

Zlato se na hindu jeziku kaze sona, na engleskom gold, a na 
arapskom zeheb. Medutim, iako znate razlicite nazive za zlato, 
kada kupujete nakit od nekog covjeka a on vam tvrdi da je to 
sona od 24 karata, necete slijepo vjerovati. Najprije cete kod zla- 
tara provjeriti da li se zaista radi o pravom zlatu. To sto je nakit 
zut, ne mora znaciti da se radi o zlatu. Nije zlato sve sto sija. 

Sura Ihlas je kamen temeljac teologije 

Ne mozete tek tako bilo koje ime ili svojstvo pripisati Bogu, 
niti moze biti Bog svako koga ljudi takvim okarakteriziraju. 
Kamen temeljac teologije, tj. nauke o Bogu, je 112. kur'anska 
sura koja glasi: 

Jl>-I M jA Ji 
ji 

U ime Allah a y Milostivog y Samilosnog! 

Reci: "On je Allah -jedan! 

Allah je U to cist e svako m! 

Nije rodio i roden nije, 

i niko Mu ravan nije!" (El-Ihlas, 1-4) 

Podvrgnite ih testu 

Svako koga smatraju Bogom, a polozi ovaj test, dostojan je 
da se nazove Bogom i bude obozavan. 

Pretpostavimo da neki ludak kaze: "Muhammed je Bog!" 
(da Allah sacuva!). Hajde da Muhammeda, s.a.v.s., podvrgnemo 
testu sure Ihlas: ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 63 

1) Kul huwallahu eh ad — Red: "On je Allah —jedan! 

Dali je Muhammed jedan jedini? Ne! Niti je jedini covjek, 
niti jedini poslanik. Prije njega je bilo mnogo poslanika. 

2) Allahus-s anted — Allah je utociste svakom! 

Poznato je da je Muhammed, s.a.v.s., prosao kroz mnoga 
iskusenja. Iako je bio najveci Boziji poslanik, nije bio vjecan; 
umro je u 63. godini zivota u Medini, 

3) Lemjelid we lemjuled — Nije rodio i roden nije, 
Znamo da je Muhammed, s.a.v.s., roden u Meki, roditelji su 

mu Abdullah i Amina. Cak je imao i nekoliko djece. 

4) We lemjekun lehu kufuwen ehad — I niko Mu ravan nije. " 
Muslimani shorn svijeta vole Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 

i trude se slijediti svaki njegov postupak. Medutim, na svijetu 
ne mozete naci ni jednog muslimana koji ce pri cistoj svijesti 
tvrditi je Muhammed Bog. Temelj islamskog vjerovanja je La 
ilahe illallah> Muhammedur-resulullah — Nema bozanstva osim 
Allaha, a Muhammed jeAllahov poslanik. Ova formula se ponavlja 
pet puta dnevno, tokom ucenja ezana, tako da se muslimani sva- 
kodnevno podsjecaju na znacaj Allahovog Poslanika. Ali, iako 
ga postuju i slijede u svemu, ne obozavaju ga, Muhammed je 
samo Boziji poslanik. 

Provjerite ono sto obozavate 

Sada, kada smo objasnili kako koristiti kamen temelj ac teo- 
logije, vasa je duznost podvrgnuti testu provjere bozanstvo koje 
obozavate i utvrditi da li je ispravno ili lazno. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 65 III Hinduizam je najstarija od svih religija, pa je zato najcistija, 
najbolja i najpouzdanija religija na svijetu. l l Islam je najstarija vjera 

Hinduizam nije najstarija religija. Islam je najstarija religija 
na svijetu. Mnogi ljudi su u zabludi kada kazu da je islam star 
1400 godina i da je Muhammed osnivac islama. Islam postoji 
od pamtivijeka, od kada je ljudska noga krocila na Zemlju. Muha- 
mmed, s.a.v.s., nije osnivac islama, vec posljednji i konacni Alia- 
hov poslanik. 

Najstarija vjera ne mora biti najcistija 

Ne moze se samo na osnovu toga sto je neka religija najstarija 
donositi zakljucakda je ona autenticna. To je isto kao kad bi neko 
rekao da je cistija voda koju je tri mjeseca drzao u otvorenoj casi, i 
to u necistoj okolini, od svjeze vode koja se nalazi u cistoj casi. 

Ni najmlada vjera ne mora biti najcistija 

S druge strane, ne moze se za religiju tvrditi da je najcisitija 
i autenticna samo na osnovu toga sto je najmlada. Destilirana 
voda cuvana u flasi nekoliko mjeseci cistija je od vode koja je 
upravo zahvacena iz mora. 

Kriterij autenticnosti 

Da bi se za neku religiju tvrdilo kako je cista i autenticna, 
njeni sveti spisi ne smiju imati naknadno ubacenih tekstova, 
dodataka, nedostataka, niti revizija. Osim toga, sveti spisi moraju 
biti cista Bozija objava. Kuran je jedina religijska knjiga na svi- 
jetu koja je u potpunosti sacuvala sadrzaj i formu. Svete knjige 
svih drugih religija su dozivjele znatne promjene, dodavanja, 
brisanja, revizije i interpolacije. Casni Kur'an je od pocetka cuvan 66 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

u glavama mnogih ljudi, a i danas ga na desetine hiljada ljud: 
zna napamet. On je ostao ocuvan i netaknut do danasnjih dana. 
Uporedite Mushaf ukoricen u vrijeme treceg halife, Osmana. 
r.a., koji se i danas cuva u muzeju u Turskoj, s danasnjim mus- 
hafima, i vidjet cete da su potpuno isti. 

Uzviseni Allah je dao obecanje: 

Mi y uistiriUy Kuran objavljujemo i zaista cemo Mi nad njin: 
bdjeti. (El-Hidzr, 9) 

Najstarija vjera ne mora biti najbolja 

Samo zato sto je neka religija najstarija, ne mora znaciti da 
je najbolja. To je isto kao kad bi neko rekao da je automobil s 
kraja 19. vijeka bolji od Tojote iz 21. vijeka samo zato sto je sta- 
riji. Ljudi bi ga smatrali ludakom, jer smatra da je bolji stari 
automobil koji se pali pomocu kurble od Tojote koja se pali klju- 
cem ili kodiranom karticom. 

Ni najmlada vjera ne mora biti najbolja 

S druge strane, ne mozete reel za neku religiju da je najbolja 
samo zato sto je najmlada ili se kasnije pojavila. To je isto kao 
kad bi neko rekao da je njegov Suzuki od 800 ccm bolji od Mer- 
cedesa 500 SEL od 5000 ccm samo zato sto je Suzuki noviji. Da 
biste uporedili dva automobila, morate utvrditi razliku njihovih 
cilindara, tovarnog prostora, brzinu, performanse, kvalitet opreme, 
komfor, i druge reference. 

Najbolja religija je ona koja ima 
rjesenja za sve probleme 

Da biste za neku religiju mogli reci da je najbolja, ona mora 
imati rjesenje za svaki problem covjecanstva. To mora biti religija 
istine i mora biti prikladna svim ljudima u svakom vremenu, 
Islam je jedina religija koja ima rjesenje za svaki problem covje- 
canstva; problem alkoholozima, problem zlostavljanja zena, pro- 
blem krade, problem rasizma, i druge. 

Islam je vjera istine, njegovi propisi su kompatibilni u sva- 
kom vremenu i prostoru. Kuran je jedina knjiga na svijetu koja ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 67 

je svoju autenticnost i bozansko porijeklo sama dokazala: u doba 
poezije, bio je nenadmasan po knjizevnom stilu; u doba nauke i 
tehnologije, ide ispred najnovijih naucnih cinjenica. Islam nije 
ljudsko djelo, vec religija objavljena direktno od Boga. Jedina 
vjera koja vas moze voditi Bozijim putem je islam. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 69 IV Ako je Allah najpodesnije Bozije ime, zasto se ne spominje u 
drugim religijskim knjigama? U svetim knjigama skoro svih vecih religija nalazi se rijec 
Allah kao jedno od Bozijih imena. 

Elohim, El, Elah, Alah 

U Bibliji, na originalnom hebrejskom jeziku, cesto se spo- 
minje rijec Elohim kao Bozije ime. Nastavak -imje plural posti- 
vanja. U Bibliji na engleskom jeziku, s komentarom i revizijom 
svecenika C.L Scofielda, stoji Elah. Rijec Elah se alter n at ivno 
pise kao Alah. Razlika je u pisanju slova L. Muslimani rijec Allah 
pisu s geminacijom, dokje svecenik Scofield pise s jednim L, ali 
je cita kao Elah. Hebrejski i arapski jezik su jako srodni, pa se 
zato mora citati kao Allah, a ne kao Elah. 

Dok sam isao u skolu, ucio sam da se rijec DO cita kao du, 
da se rijec TO cita kao tu, ali da se rijec GO ne cita kao gu, vec 
k&o go. Ako pitate; "Zasto je to tako?", odgovorit ce vam: "To je 
njihovjezik!" Ako sam zelio poloziti, morao sam rijeci izgovarati 
kako se izgovaraju, a ne kako se pisu. Isto tako, ispravan izgovor 
rijeci ALLAH nije Elah, vec Allahl 

Isus je zapomagao Allah, Allah! 

Isus je glasno, placljivim glasom, zapomagao: ElajElaj, lama 
sabahtani?, sto znaci: "Boze moj, Boze moj, zasto si me napu- 
stio?" Da li vam ovo zvuci kao: "Jahve, Javhe, zasto si me osta- 
vio?" Da li vam zvuci kao: "Abba, Abba, zasto si me ostavio?" 
Naravno da ne! Arapski i hebrejski jezik su srodni, Kada ovu 
recenicu prevedete na arapski, ona zvuci ovako: Allah, Allah, lima 
terekteni? Z&r nije slicno? 

Ova Isusova recenica je sacuvana na originalnom jeziku u 
svim verzijama Biblije. Biblija je prevedena na preko 2.000 jezika 70 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

i dijalekata. U svakoj Bibliji, na svakom jeziku, nalazi se rijec 
Allah. 

Allah u drugim knjigama 

U sikhizmuy jednoj od indijskih religija, Gurananak Sahib 
naziva Boga imenom Allah. 

NT 

Cakje i u Rig Vedi y jednoj od najsvetijih hindu knjiga, jedno 
od Bozijih svojstava Allah. To svojstvo je spomenuto u Rig Vedi, 
II knjiga, prva himna, 2. stih. 

Postoji mnogo Upanilada (jedna od svetih hindu knjiga), a 
jedan od njih se zove Alio Upanisad, u kome se rijec Allah spo- 
minje nekoliko puta, kao jedno od Bozijih imena. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 71 V Kremiranje (spaljivanje) mrtvih tijela je bolje od ukopavanja 
Zasto muslimani zakopavaju umrle? Komponente ljudskog organizma 
su prisutne u tlu 

Osnovni hemijski elementi koji se nalaze u covjekovom tijelu 
nalaze se u vecoj ili manjoj mjeri u obliku jedinjenja i supstanci 
u zemlji. Stoga je i naucno opravdano i logicnije da se mrtvo 
tijelo sahrani u zemlju, jer ce se tako brze razloziti. 

Nema zagadivanja 

Spaljivanje (kremiranje) mrtvih tijela vodi zagadenju atmos- 
fere, cime se ugrozava zdravlje ljudi i zivotinja. Sahranjivanje 
mrtvih tijela ne dovodi ni do kakvog zagadenja. 

Okolna zemlja postaje plodna 

Da bi se kremiralo mrtvo tijelo, nekoliko drva mora biti 
posijeceno, cime se reduciraju zelene povrsine i ugrozava eko- 
loska ravnoteza. Medutim, kad se mrtvo tijelo sahrani, ne samo 
da se drvece sacuva vec i tlo u okolini groba postaje plodno. 

Ekonomski razlozi 

Za kremiranje tijela je potrebna ogromna kolicina drva, sto 
je veoma skupo. Samo u Indiji se na milijarde rupija 2 godisnje 
utrosi za kremiranje tijela. Sahranjivanje je vrlo jeftino, jedva da 
kosta nekoliko rupija. 

Sahranjivanje vise tijela na istom mjestu 

Drvo se ne moze ponovo iskoristiti za spaljivanje drugog 
tijela, jer je vec pretvoreno u dim i pepeo. Medutim, ista zemlja 2 rupija - indijska valuta. 72 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

se moze i vise puta iskoristiti za ukopavanje tijela, nakon sto se 
prethodno ukopana razloze i pomijesaju s tlom. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 73 VI Udate Indijke stavljaju bindi na celo i oblace mangalsutru 
Zasto udate muslimanke nisu nicim obiljezene? Bindi ili tika 

Rijec bindi je izvedena od od rijeci bindu, sto znaci tacka. To 
je, uglavnom, crvena tacka od cinobera koju Indijke nose na celu. 
Bindi ili tika je simbol Parvatija i, po vjerovanju hindusa, stiti 
bracne drugove. Posto je bindi, po tradiciji, simbol braka, nose 
ga udate zene. 

Bindi je postao modni trend 

Danas je bindi postao dio mode, nose ga cak i neudate Indi- 
jke. Oblik bindija vise nije ogranicen samo na tacku, vec ga ima 
u raznim oblicima: oval, srce, zvijezda i dr. Dostupan je, cak, i 
u razlicitim bojama i nijansama: plava, zelena, zuta, narandzasta 
i dr. Materijal od koga se pravi vise ne mora biti cinober, vec 
obojeni file, te drugi materijali. Osim toga, radi se u kombinaciji 
s drugim, svjetlucavim materijalima. 

Mangalsutra 

Rijec mangalsutra znaci nit do bra. To je ogrlica koju nose 
iskljucivo udate Indijke kao simbol braka. Sastavljena je od dva 
niza crnih zrnaca s privjeskom od zlata. Za crnu brojanicu se 
vjeruje da donosi zastitu od zlih duhova. Mangalsutra, po vje- 
rovanju hindusa, cuva zenin brak i zivot njenog muza. 

U juznoj Indiji, mangalsutra se zove tali i no si se u obliku 
zlatnog privjeska svezanog za svileni konac ili zlatni lanac. 

Udata Indijka nikada ne smije skinuti mangalsutru. Skida 
je jedino kada postane udovica. 74 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Allah je zastitnik 

Nas Stvoritelj, Uzviseni Allah, je najbolji zastitnik ljudi. Ne 
treba nam nikakva crvena tacka, niti crna brojanica da nas stiti 
od zla. U Casnom Kur'anu stoji: 

Red: "Zar da za zastitnika uzmem nekog drugog osimAllaha, Stvo- 
ritelja nebesa i Zemlje? On hrani y aNjega niko nehraniF Red: "Meni 
je naredeno da budemprvi medu onima koji $e pokoravaju — i "Nikako 
ne budi od onih koji Mu druge ravnim sma£raju!"(El-Eriam, 14) 

Na nekoliko mjesta u Kur ami se ponavlja ova poruka: 

Samo je Allah zastitnik vas i On je najbolji pomagac. (Ali 
Imran, 150) 

Nosenje bindija i mangalsutre dokazuje nedostatak vjere u 
Boga i nepouzdanje u Njegovu zastitu. 

Suprotno islamskim principima oblacenja 

Bindi i mangalsutra su znaci po kojima se prepoznaju Indijke 
koje pripadaju hinduizmu. Islamski kodeks oblacenja ne dozvo- 
ljava muslimanima da nose bilo kakav simbol ili znak koji je 
vezan iskljucivo za odredenu grupu nemuslimana, 

Ni udate ni neudate ne srniju biti napastvovane 

Jedan moj poznanik hindus mi je pokusavao opravdati nose- 
nje binde i mangalsutre. Rekao mi je da oni obiljezavaju udatu 
zenu i da je tako stite od napastvovanja i maltretiranja. 

Prema islamu, ni jedna zena na svijetu - bez obzira da li je 
udata ili ne i bez obzira da li je muslimanka ili ne - ne smije biti 
maltretirana. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 75 VII Zasto muslimani spominju ime imperatora Ekbera dok uce 
ezan? Kad sam bio na konferenciji u Kereli, jedan ministar, nemu- 
sliman je odrzao govor neposredno prije mene. Govorio je o 
velikom doprinosu indijskih muslimana ukupnom progresu 
Indije. Zatim je dodao da je od svih indijskih kraljeva najveci 
bio imperator Ekber: "Nije ni cudo sto muslimani spominju nje- 
govo ime pet puta dnevno kada pozivaju na namaz." Naravno, 
tokom izlaganja, objasnio sam mu da je to zabluda. 

Rijec Ekber u ezanu nema nikakve 
veze sa imperatorom Ekberom 

Rijec Ekber, koja se spominje u ezanu kojim se muslimani pozivaju 
na namaz, nema nikakve veze s indijskim imperatorom Ekberom. 
Ezan je definiran mnogo vijekova prije imperatora Ekbera. 

Ekber znaci najveci 

Arapska rijec ekber znaci najveci. Kada kazemo Allahu ekber, 
to znaci Allah je najveci, cime proklamiramo Allahovu velicinu 
i svemoc i pozivamo ljude obozavanju Jednog i Jedinog Boga, 
Allaha, dz.s., Koji je Najveci. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 77 VIII 

Posto muslimani u Indiji insistiraju da odvojeno sprovode 
islamske zakone kojima nije potrebna izvrsna vlast, zasto ne 
insistiraju i na implementaciji islamskog krivicnog prava urrn- 
tar muslimanske zajednice? Na primjer, implementacija zakona 
po kome se pljackasu odsijeca saka. 

Islamski zakon o meduljudskim odnosima 

Ova oblast serijata bavi se pojedincem i ljudima u njegovom 
najuzem okruzenju, kao sto su islamsko bracno pravo, nasljedno 
pravo, i drugi. To su zakoni koji su prihvaceni od svih clanova 
odredene grupe. Ovdje se ne ukljucuju kazneno pravo i meha- 
nizmi izvrsne vlasti. 

Indija je sekularna zemlja 

Moralni principi i shvacanja meduljudskih odnosa se razlikuju 
od zemlje do zemlje. Posto je Indija sekularna zemlja u kojoj vlada 
demokratija, raznim grupama ljudije dozvoljeno sprovoditi moraine 
norme i zakone koji se ticu njihovih medusobnih odnosa. 

Islamski principi su najbolji 

Od svih zakona koji postoje u bilo kojem drustvu na svijetu, 
islamski zakon o meduljudskim odnosima je najboji. To je zakon 
koji donosi najbolje rezultate. Muslimani u Indiji preferiraju 
islamske norme zbog svog vjerovanja, izmedu ostalog. 

Krivicno pravo 

Krivicno pravo cini skup zakona i normi vezanih za kriminal 
i sve sto direktno pogada drustvo, kao sto su ubistvo, pljacka, 
silovanje i dr. 

Krivicno pravo mora biti isto za sve 

U svakoj drzavi na svijetu, krivicno i kazneno pravo moraju 
biti potpuno isti za sve grupe ljudi. Nemoguce je da se dva zakona 78 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

sprovode paralelno. Na primjer, ako se dokaze daje neko pocinio 
kradu, mora mu se odsjeci saka. Medutim, ova kazna nije pred- 
videna u hinduizmu. Ako hindus opljacka muslimana, kako cete 
ga kazniti? Muslimani zele da se pljackasu odsjece saka, dok se 
hindusi ne slazu s tim... 

Islamski zakon moraju slijediti i 
muslimani i nemuslimani 

Cak i da muslimani u Indiji pristanu da im se sudi po seri- 
jatu, ukoliko pocine neki zlocin, to ne bi bilo prakticno. Ukoliko, 
na primjer, nemusliman lazno optuzi muslimana za kradu, pa se 
kasnije utvrdi da je lagao, prema islamskom zakonu mora biti 

kaznjen sa osamdeset udaraca bicem zato sto je lazno svjedocio. 
Medutim, po hindu zakonu, za lazno svjedocenje se ne snose 
nikakve posljedice. Zato, ako bi u Indiji svako slijedio zakon 
svoje religije, hindus vrlo lahko i bez posljedica moze lazno 
svjedociti. 

S druge strane, ako su i kradljivac i lazni svjedok hindusi, 
velika popustljivost njihovog vjerskog zakona ce ih samo podstaci 
da ustraju u nedjelima. 

Muslimani preferiraju da svi 
ljudi slijede islamski zakon 

Mi muslimani Indije bismo bili najsretniji kada bi se islam- 
sko kazneno pravo sprovodilo nad svima. Samo tako bi se dra- 
sticno smanjio broj krada, a osamdeset udaraca bicem za lazno 
svjedocenje bi natjeralo ljude da govore istinu... 

Islamsko kazneno pravo je najprakticnije 

Islam, osim sto odvraca od zla, daje i rjesenja pomocu kojih cemo 
suzbiti zlo. Na primjer: silovatelju slijedi smrtna kazna, a pljackasu 
se odsijeca saka. Kazne za kriminalce su tako zestoke da ce svaki 
potencijalni kriminalac stotinu puta razmisliti hoce li pociniti ono 
sto je naumio i na kraju ce, najvjerovatnije, odustati. 

Da bi se stopa kriminala u Indiji smanjila ili zaustavila, jedino 
rijesenje je islamsko kazneno pravo. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 79 IX Ako je, prema Kur'anu, svaki narod imao svog poslanika, koji 
poslanik je dosao u Indiju? Zasto ne bismo mogli Krisnu i 
Rama smatrati Bozijim poslanicima? Poslanici su dolazili svakom narodu 

Casni Kur'an u 24. ajetu sure Fatir kaze: 

Mi smo teposlali s Istinom da radosne vijesti donosis i da opomi- 
njes; a nije bilo naroda kome nije dosao onaj koji gaje opominjao, 

Ista poruka se ponavlja u 7. ajetu sure Er-Rad: 

A oni koji ne vjeruju gov ore: "Zasto mu Gospodar njegov ne 
posalje cudo?" Tvojeje da opominjes y a svaki narod je imao onoga ko 
gaje na Praviput upucivao. 

Samo neki poslanici su spomenuti u Kur'anu 

Uzviseni Allah kaze u Kur'anu: 

...f poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o 
kojima ti nismo kazivali — a Allah je sigurno s Musaom razgova- 
rao... (En-Nisa , 164) 

Takoder, u suri Gafir stoji: 

I prije tebe smo poslanike sialic o nekima odnjih smo ti kazivali, a 
o nekima ti nismo kazivali. (Gafir, 78) 

Poslanici u Kur'anu 

U Kur anu se po imenu spominje samo 25 Bozijih poslanika, 
medu kojima su: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, neka 
je na sve njih mir. 

Prema hadisu Muhammeda, s.a.v.s., preko 124.000 vjero- 
vjesnika je poslato ljudima. Svi Boziji poslanici prije Muham- 
meda, s.a,v,s,, poslati su samo svom narodu; njihova objava je 
vazila samo u toku odredenog vremenskog perioda. 

I poucit cega(ls2L& } a.s.) pismu i mudrosti, i Tevratu ilndzilu, 80 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim... (Ali 
Imran, 48-49) 

Muhammed je posljednji Boziji poslanik 

Posljednji i konacni Allahov poslanik je Muhammed, s.a.v.s. 
Poslije njega, nece vise biti poslanika. Uzviseni Allah kaze: 

Muhammed nije roditelj nijednGm odvasih ljudi y nego je Alla- 
hov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna. 

(El-Ahzab, 40) 

Posto je Muhammed, s.a.v.s., posljednji Boziji poslanik, on 
nije bio poslat samo odredenom narodu, tj. Arapima, vec cijelom 
covje canst vu. Uzviseni Allah kaze: 

...a tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali. 
(El-Enbija', 107) 

Ista poruka se ponavlja u suri Sebe: 

Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti do no sis i da 
opominjes, ali vecina ljudi ne zna. (Sebe', 28) 

U Buharijinoj zbirci hadisa (Knjiga namaza, hadis broj 429) 
stoji: 

Od Dzabira ibn Abdullaha, r.a., se prenosi da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Svaki vjerovjesnik je poslat samo svom 
narodu, ali ja sam poslat svim ljudima." 

Koji vjerovjesnik je poslat u Indiju 

Koji Boziji vjerovjesnik je dosao u Indiju? Da li Krisnu i 
Rama mozemo smatrati Bozijim poslanicima? Ni Kur an ni vje- 
rodostojni hadisi nista ne govore o tome ko je bio Allahov posla- 
nik u Indiji. Posto se imena Ram i Krisna nigdje ne spominju u 
Kur'anu i hadisu, ne mozemo sa sigurnoscu tvrditi da li su oni 
bili Boziji poslanici ili ne. 

Neki muslimani, narocito muslimanski politicari u Indiji, 
koji se pokusavaju dodvoravati hindusima, kazu: "Ram, alejhis- 
selam", tj. Ram, neka je na njega mir! 

Ovo je potpuno pogresno! Ne postoji ni jedan vjerodostojan 
dokaz da su Ram i Krisna bili Boziji poslanici. U svakom slucaju, 
mozda su oni bili Boziji poslanici, ali nemamo dokaz za to. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 81 

Koga moramo slijediti 

Cak i da su Ram i Krisna zaista bili Boziji poslanici, mi danas 
moramo slijediti iskljucivo posljednjeg Bozijeg poslanika, Muha- 
mmeda, s.a.v.s. Makar i da su oni bili Boziji poslanici, njihova 
objava je bila namijenjena odredenoj grupi ljudi u datom vre- 
menu. Danas, svaki covjek na planeti Zemlji, ukljucujuci i Indiju, 
mora slijediti posljednjeg i konacnog Bozijeg poslanika, Muha- 
mmeda, s.a.v.s. ODGOVORI NA ZABLUDE HINDUSA 83 X Ako je, po vasem misljenju, Bog objavljivao knjige u svakom 
vremenu, koja je knjiga objavljena u Indiji? Neke hindu knjige, 
pogotovu Vede, moraju biti Bozije! Allah je slao objave u svakom vremenu. Casni Kur an kaze 
u suri Er-Ra d u 38, ajetu; 

I nijedan poslanik nijedonio nijedno cudo sobom, vecAllahovom 
voljorn. Svako doba imaloje Knjigu... 

Objave koje su spomenute u Kur anu 

Kur an po imenu spominje samo cetiri Allahove knjige: 
Tevrat, Zebur, Indzil i Kur an. 

Tevrat je objava koja je data Musau (Mojsiju), a.s. Zebur je 
objava data Davudu (Davidu), a.s. Indzil je dat Isau (Isusu), a.s. 
Kur an je posljednja i konacna Allahova objava, posljednjem i 
konacnom Allahovom poslaniku - Muhammedu, s.a.v.s. Kur an 
spominje i suhufe (stranice) date Ibrahimu i Musau, a.s. 

Namjena prijasnjih objava 

Sve objave prije Kur ana su bile namijenjene samo odredenoj 
grupi ljudi; rok trajanja im je bio ogranicen. Posto je Kur an 
posljednja Bozija objava, on nije namijenjen odredenoj grupi 
ljudi, vec kao uputa cijelom covjecanstvu. Casni Kur an kaze: 

Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljorn nji- 
hova Gospodara, izvedes iz tmina na $vjetlo> naput Silnoga i Hva- 
Ijenoga. (Ibrahim, 1) 

Ovoje obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju 
da je samo On jedan Bog y i da razumom obdareni prime pouku! 
(Ibrahim, 52) 

U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur ana, kojije 
putokaz ljudima ijasan dokaz Pravogputa i razlikovanje dobra od 
zla. (El-Bekara, 185) 84 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi — samu istinu; onaj kc 
bude isao Pravim put em sebi ce koristiti, a onaj ko bude isao stranpu- 
ticom — sebi ce nauditi> ti nisi njima tutor. (Ez-Zumer, 41) 

Koja je knjiga objavljena u Indiji 

Postavlja se pitanje: koja-Bozija knjiga je objavljena u Indiji 
i da li Vede i neke druge svete knjige hindusa mozemo s mat rati 
Bozijim knjigama? Ne postoji ni jedan kur anski ajet, niti vjero- 
dostojan hadis koji spominje ime objave koja je dosla u Indiju. 
Posto se Vede i ostale hindu knjige nigdje ne spominju u islam- 
skim izvorima, ne mozemo reci da su one objavljene od Boga. 
Moguce je da su to bile Bozije objave, ali su ih ljudi kasnije znatno 
izmijenili; nista ne smijemo sa sigurnoscu tvrditi. 

Moramo slijediti samo Kur'an 

Cak i da su Vede nekada bile dio Bozije objave, ipak su bile 
namijenjene samo odredenom narodu i vremenski ogranicene. 
Danas svi ljudi svijeta, samim tim i Indijci, moraju slijediti isklju- 
civo posljednju Boziju objavu, Casni Kur an. Posto prijasnje objave 
nisu bile univerzalne, Uzviseni Allah ih nije sacuvao od ostecenja. 
Ni jedna jedina od svih svetih knjiga hindusa nije zadrzala origi- 
nalni oblik, sadrzaj i vjerodostojnost. Kur'an je objava koja ce vaziti 
do Sudnjeg dana> Allah je obecao da ce ga cuvati od ostecenja i 
ljudskih interpolacija. Uzviseni Allah kaze u Kur anu: 

Mi y uisttnu, Kur an objavljujemo i zaista cemo Mi nad njim 
bdjetu (El-Hidzr, 9) Odgovori na zablude 
krscanskih misionara ODGOVORI NA ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 87 I Muhammed je prepisao Kur an iz Biblije Mnogi krscanski misionari sire zabludu da Muhammed, 
s.a.v.s., nije bio samo autor Kur ana vec ga je krao i kopirao sti- 
hove i ideje iz drugih filozofskih i religijskih knjiga. 

Poucavao ga je rimski kovac 

Neki pagani su optuzili Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je ucio 
Kur an od rimskog kovaca koji je bio krscanin i zivio u predgradu 
Meke. Vjerovjesnik je cesto odlazio kod njega i posmatrao ga 
kako radi. Jedan kuranski ajet vrlo jasno odbacuje ove 
optuzbe: 

Midobro znarno da onigovore: "Poucava ga jedan covjek!" Jezik 
onoga zbog koga oni krivo govorejejezik tudina } a ovajKuranje na 
jasnom arapskom jeziku. (En-Nahl, 103) 

Kako je neko ko je bio stranac, govorio stranim jezikom i 
vrlo slabo poznavao arapski jezik mogao biti autor tako nenad- 
masnog djela kao sto je Casni Kur'an, na cistom arapskom jeziku?! 
Vjerovati da je rimski kovac poucavao Muhammeda, s.a.v.s., 
Kur ami je isto kao vjerovati da je neki kineski emigrant, koji je 
jedva govorio engleski jezik, poucavao Sekspira knjizevnosti. 

Poucavao ga je Hatidzin roctak 

Muhammed, s.a.v.s., se vrlo rijetko susretao s jevrejskim i 
krscanskim svecenicima. Najznacajniji krscanin koga je pozna- 
vao bio je slijepac Vereka ibn Nufejl, Hatidzin, r.a., rodak. Iako 
je bio Arap, prihvatio je krscanstvo i bio je veoma dobro upoznat 
s Novim Zavjetom. Boziji Poslanik, s.a.v.s., ga je sreo samo dva 
puta u zivotu. Prvi put je to bilo prije poslanicke misije dok je 
Vereka obavljao molitvu kod Kabe. Tada ga je Vereka jako srdacno 
poljubio u celo. 88 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Drugi put su se sreli kad je Muhammed, s.a.v.s., nakon pocetka 
Objave, otisao vidjeti Vereku ibn Nufejla. Vereka je umro tri 
godine kasnije, a objava Kurana je trajala jos 20 godina. Zato je 
besmisleno govoriti da je Vereka ibn Nufejl bio izvor kuranskoga 

teksta. 

Religijski razgovori s jevrejima i krscanima 

Istina je da je Boziji Poslanik, s.a.v.s., imao religijske razgo- 
vore s jevrejima i krscanima, ali se to prvi put desilo u Medini 
13 godina nakon pocetka Objave. Potpuno su izopacene tvrdnje 
onih koji kazu da su ga oni poducavali Kur ami. Zapravo, on im 
je bio ucitelj, pozivao ih je u islam. Ukazivao im je na sve devi- 
jacije njihovih dogmi. Veliki broj jevreja i krscana je tako pri- 
hvatio islam. 

Ucio je Kur'an od jevreja i krscana izvan Arabije 

Posto im je svaki od prethodnih "argumenata" propao, neki 
krscanski misionari tvrde da je Muhammed, s.a.v.s., ucio Kur an 
od jevreja i krscana s kojima se susretao izvan Arabije. Medutim, 
svi dostupni historijski izvori navode da je Boziji Poslanik, s.a.v.s., 
samo tri puta prije poslanstva izisao iz Meke: 

kad je imao 6 godina, posao je s majkom u Medinu; 

- izmedu 9. i 12. godine, pridruzio se amidzi EbuTalibu na 
putu ka Siriji; 

kad je imao 25 godina, poveo je Hatidzinu karavanu u 
biryu. 

Cista je imaginacija tvrditi da je Kur an rezultat navodnih 
razgovora s jevrejima i krscanima nakon ova tri putovanja. 

Logicki dokazi 

Svakodnevni zivot Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je bio kao 
otvorena knjiga. Svi su znali gdje se nalazi, u svakom momentu, 
Cak je dosla Objava od Allaha u kojoj se od vjernika tazi da ne 
ugrozavaju Poslanikovu privatnost u njegovoj kuci. Da je Posla- 
nik imao nekog covjeka koji ga je poucavao kur asnkom tekstu, 
on to ne bi mogao dugo sakriti. ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 89 

Najugledniji Kurejsije koji su prihvatili islam bili su veoma 
obrazovani i inteligentni ljudi. Da je nesto bilo sumnjivo u vezi 
Poslanikovog ucenja, objavljivanja Kur'ana i njegovih susreta s 
nepoznatim ljudima, oni bi to odmah primjetili. Njegova posla- 
nicka misija ne bi trajala pune 23 godine! 

Nisu ga samo vjernici pratili u stopu, i neprijatelji su ga stalno 
drzali na oku ne bi li nasli bilo kakav dokaz o njegovim tajnim 
susretima s jevrejima ili krscanima. 

Nepojmljivo je da bi bilo koji covjek prihvatio biti autor 
Kur'ana, prihvatiti sve nevolje kroz koje je Muhammed, a.s., 
prolazio, a ne traziti nikakvo priznanje ni nagradu od ljudi. 

Na osnovu historijskih cinjenica i ciste logike, ne postoji ni 
jedan dokaz da je Casni Kur'an ljudsko djelo. 

Nije znao ni citati ni pisati 

Teorija da je Muhammed, a.s., napisao Kur'an ili ga odnekud 
prepisao, pada u vodu samo zbog jedne historijske cinjenice: on 
nije znao ni citati ni pisati! Uzviseni Allah kaze: 

Tiprije nje nijednu knjigu nisi citao, a nisije ni desnom rukom svojom 
pisao; inace> posumnjali bi oni sto lazi gov ore. (El-Ankebut ? 48) 

Uzviseni Allah je znao da ce biti ljudi koji ce sumnjati u 
autenticnost Casnog Kur'ana i pripisivati ga Muhammedu, s.a.v.s. 
Zbog toga je On ? iz Svoje savrsene mudrosti, odabrao da Njegov 
posljednji poslanik bude nepismen, kako bi otklonio i najmanju 
sumnju u porijeklo Casnog Kur ana. 

Optuzbe njegovih neprijatelja da je Kur'an prepisivao iz dru- 
gih knjiga i preradio ga u velikom knjizevnom stilu, mozda bi 
imale neku tezinu. Medutim, i ova beznacajna optuzba je na ovaj 
nacin pobijena. 

Uzviseni Allah potvrduje da Muhammed, a.s., nije bio 
pismen: 

... onima koji ce slijediti Po$lanika> vjerovjesnika, koji nece znati 
ni da cita ni da pise, kojeg oni kodsebe, u Tevratu ilndzilu, zapisana 
nalaze, koji ce od njih traziti da cine dobra djela, a od odvratnih odvra- 90 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

cati thy koji ce im lijepajela dozvolifi, a ruzna im zabraniti, koji ce 
ih tereta i teskoca koje su oni imali osloboditi. Z.ato ce oni koji budu u 
njega vjerovali, kojiga budu podrzavali ipomagali i svjetlopo njemu 
poslano slijedili —postici ono 5 to budu zeljeli. (El-Araf, 157) 

Prorocanstvo koje se u ovom ajetu spominje nalazi se u 
Bibliji: 

Apruzi It se knjigajednomu y koji ne zna citati> i kaze li se: "Citaj 
toV\ on odgovori: "Ne rnogu citati."* 

Casni Kuran na cak cetiri mjesta potvrduje da Muhammed, 
s.a.v.s., nije znao ni citati ni pisati. Osim spomenutih ajeta, o 
tome se govori jos i u 158. ajetu sure El-Araf i 2. ajetu sure 
El-Dzumua. 

Nije bilo Biblije na arapskom jeziku 

U vrijeme Muhammeda, s.a,v.s., Biblijajos nije bila prevedena 
na arapski jezik. Najstariji prijevod Starog Zavjeta pojavio se tek 
900, godine, punih 250 godina nakon smrti Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. Prijevod na arapski je uradio svecenik Saadias Gaon. 

Najstariji prijevod Novog Zavjeta na arapski jezik se pojavio 
tek 1616. godine, od izvjesnog Erpeniusa, oko hiljadu godina 
nakon smrti Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Slicnosti Kur'ana i Biblije 

Ako postoje odredene slicnosti Kur ana i Biblije, to ne znaci 
da je nova knjiga prepisana iz starije. Zapravo, to je samo dokaz 
da obje knjige imaju isti, treci izvor. Sve Bozije objave imaju isto, 
nebesko porijeklo. Bez obzira koliko je ljudskih interpolacija 
ubaceno u jevrejske, krscanske i knjige nekih drugih religija, one 
su u nekim dijelovima, ipak 7 ostale neostecene. To je dio koji je 
zajednicki svim tim religijama. 

Istina je da izmedu Kur'ana i Biblije postoje odredene slic- 
nosti. Ali, to nije razlog da se Muhammed, s.a.v.s., optuzi za 
plagijat, kopiranje Biblije. Po istoj logici, slicnost izmedu krscan- 
stva i judaizma se moze pogresno protumaciti: Isus (Isa), a.s., 3 Stari Zavjet, Izaija, 29:12. ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 91 

nije bio Boziji poslanik, vec je ideje nasao u Starom Zavjetu i 
prepisao ih. 

Slicnosti izmedu tih knjiga ukazuju samo na njihovo zajed- 
nicko bozansko porijeklo i kontinuitet poruke monoteizma, a ne 
da su kasniji poslanici prepisivali knjige objavljene ranijim 
poslanicima. 

Kada neko na ispitu prepisuje od kolege, naravno da nece 
navesti od koga je prepisivao. Medutim, Muhammed, a.s., je 
odao veliko postovanje prijasnjim poslanicima, Casni Kur'an 
precizno spominje sta je kojem poslaniku objavljeno. 

Muslimani vjeruju u Tevrat, Zebur, Indzil i Kur'an 

Cetiri Bozije knjige su u Kuranu spomenute po imenu: 
Tevrat, Zebur, Indzil i Kur an. Tevrat je objavljen Musau, a.s., 
Zebur Davudu, a.s., a Indzil Isau, a.s. Posljednja i konacna Bozija 
knjiga, Casni Kur an, objavljena je konacnom i posljednjem Bozi- 
jem poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s. 

Sastavni dio islama je vjerovanje u sve Bozije poslanike i sve 
Bozije objave. Medutim, pet prvih, takozvanih Mojsijevih knjiga 
na pocetku Biblije - Psalmi i Novi Zavjet (sastavljen od cetiri 
evandelja) - nisu Tevrat, Zebur i Indzil koje Kur an spominje. 
Danasnje biblijske knjige, mozda, sadrze dio Bozijih rijeci, ali 
te knjige nisu precizne, ocuvane i kompletne Bozije objave date 
prijasnjim poslanicima. 

Kuran sve Bozije poslanike predstavlja kao pripadnike jed- 
nog bratstva. Svi poslanici su imali istu poslanicku misiju i istu 
osnovnu poruku. Zbog svega toga, fundamentalna ucenja svih 
velikih religija ne mogu biti kontradiktorna, cak i ako je izmedu 
dva razlicita poslanika proslo mnogo vremena. Izvor svih njihovih 
misija je Uzviseni Allah. Boziji poslanici nisu odgovorni za razlike 
izmedu danasnjih religija; njihovi sljedbenici su krivci za zapostav- 
ljanje i zaboravljanje izvornih ucenja. Ne samo to, ljudi su izvrnuli 
originalna ucenja i izmijenili knjige koje su im objavljene. Zato 
se Kuran ne moze posmatrati odvojeno od prijasnjih objava i kao 92 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

konkurencijaMojsijevim i Isusovim ucenjima. Naprotiv, Kuran je 
dosao da potvrdi, upotpuni i usavrsi sve prijasnje objave. 

Jedno od imena Kur ana je "Furkan" - Rastavljac istine od 
neistine. Na osnovu Kur ana, mozemo odrediti sta je od prijas- 
njih knjiga sacuvano, sta bi moglo biti Bozija rijec, a sta je ljudska 
interpolacija. 

Naucno poredenje Kur ana i Biblije 

Citajuci Bibiliju i Kuran, pomislili biste da se u odredenim 
stavkama potpuno slazu. Medutim, kada neke dijelove pazljivo 
analizirate, vidjet cete da je razlika ogromna kao dan i noc! Samo 
na osnovu historijiskih podataka, nekome ko je neupucen u uce- 
nja krs canst va i islam a tesko je donijeti zakljucak koja knjiga je 
autenticna: Kur'an ili Biblija. No, kada odredene citate iz obje 
knjige uporedite s ustanovljenim naucnim cinjenicama, vrlo lahko 
cete donijeti ispravan zakljucak. 

a) Stvaranje kosmosa za sest dana 

Prema prvom poglavlju prve biblijske knjige Postanak, cio 
kosmos je stvoren za sest dana od kojih svaki traje 24 sata. Kur an 
spominje stvaranje kosmosa za sest ejjama. Rijec ejjam]c plural 
koji se koristi za dug period, poput godine. Ki]ec jeum (jednina), 
moze znaciti dan od 24 sata, ali moze znaciti i epoha, veoma dug 
vremenski period. 

Kada Kuran kaze da je univerzum stvoren za sest dana, misli 
se na veoma duge vremenske periode. Naucnici nemaju nikakav 
prigovor na to da je kosmos zaista mogao nastati za sest veoma 
dugih epoha. Kosmos je stvaran tokom mnogo milijardi godina, 
cime stav Biblije o stvaranju za sest obicnih dana postaje kon- 
tradiktoran potvrdenim naucnim cinjenicama. 

b) Prvo je stvoren dan, pa onda Sunce 

U Knjizi Postanka (stihovi 3-5), Biblija kaze da je fenomen 
dana i noci stvoren prvoga dana stvaranja kosmosa. Svjetlost koja 
cirkulira kosmosom rezultat je kompleksnih hemijskih reakcija ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 93 

na zvijezdama. Medutim, te iste zvijezde su, prema Bibliji, stvo- 

rene cetvrtog dana stvaranja. 4 

Sasvim je nelogicno da posljedica, tj. svjetlo, bude stvorena prvog 
dana, a da uzrok, tj. izvor svjetlosti (zvijezde i Sunce), bude stvoren 
tri dana kasnije! Osim toga, postojanje jutra i veceri kao elemenata 
jednoga dana bilo je moguce samo nakon stvaranja Zemlje i njene 
rotacije oko svoje ose i Sunca. Za razliku od Biblije, Casni Kur an 
ne sadrzi ni jednu recenicu koja je protivrjecna potvrdenim naucnim 
argumentima. Zbog toga je apsurdno tvrditi da je Muhammed, 
a.s., prepisivao Kuran iz Biblije, te da je nekako odlucio izostaviti 
fantasticne i bajkovite opise stvaranja kosmosa. 

c) Stvaranje Sunca, Mjeseca i Zemlje 

Biblija, u Knjizi Postanka, u stihovima 9-13, kaze da je Zemlja 
stvorena treceg dana, a u stihovima 14-19 da su Sunce i Mjesec 
stvoreni cetvrtog dana, Naucna je cinjenica da su Zemlja i Mje- 
sec bili dio Sunca, pa su se kasnije izdvojili. Zbog toga je ideja 
o stvaranju Zemlje prije Sunca i Mjeseca kontradiktorna potvr- 
denim naucnim cinjenicama u vezi Suncevog sistema. 

d) Vegetacija je stvorena treceg, a Sunce cetvrtog dana 

Prema Bibliji (Postanak, 1:11-13), vegetacija, biljke, drvece 
i vocke stvoreni su trecega, a Sunce cetvrtog dana. Kako je moguce 
da se biljke pojave prije Sunca, i kako je moguce da opstanu bez 
Sunceve svjetlosti?! 

Ako je Muhammed licno napisao Kur'an, a kur'anske ideje 
prepisao iz Biblije, otkud je znao koje biblijske stihove preskociti 
zato sto sadrze katastrofalne naucne greske?! U cijelom Kur'anu 
ne postoji ni jedna jedina kontradiktornost naucnim V • cinjenicama. 

e) I Sunce i Mjesec emitiraju svjetlost 

Biblija kaze da i Sunce i Mjesec imaju sopstvenu svjetlost. 
U Knjizi Postanka, 1:16, stoji: 

Bag stvori dva velika svjetlila nebeska, vece, da vlada danom, i 
rnanje, da vlada nocu. . . Stari Zavjet, Knjiga Postanka, 1:14-19. 94 ODGOVOR1 NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Savremena nauka nam kaze da Mjesec ne posjeduje vlastitu 
svjetlost. Ta cinjenica je potvrdila ispravnost kur anskog koncepta 
koji kaze da Mjesec nema sopstvenu, vec samo reflektira suncevu 
svjetlost. Nemoguce je da je Muhammed, a.s., covjek koji je prije 
1.400 godina zivio u arabijskoj pustinji, uvidio ove greske u 
Bibliji, pa ih, prilikom prepisivanja u Kur an, ispravljao. 

Adam, prvi covjek na Zemlji, 
zivio je prije 5800 godina 

Prema rodoslovlju Isusa Hrista u Bibliji, od Isusa do Abra- 
hama i od Abrahama do Adama, ispada da je prvi covjek, Adam 
(Adem, a.s.) zivio prije 5.800 godina: 

1.948 godina od Adama do Abrahama; 

Oko 1.800 izmedu Abrahama i Isusa; 

2.000 godina od Isusa do danas. 

Ove brojke nas dodatno zbunjuju zbog cinjenice da je, po 
jevrejskom kalendaru, trenutno 5.800. godina. 

Postoji sasvim dovoljno arheoloskih nalaza koji dokazuju da 
je ljudski rod star na desetine hiljada godina, a ne samo 5.800 
godina, kao sto Biblija kaze. 

Kur an, takoder, govori o prvom covjeku, Ademu, a.s. Medu- 
tim, za razliku od Biblije, ne navodi nikakav datum u vezi nje- 
govog zivota na Zemlji. Biblijski stav je u potpunoj suprotnosti 
savremenoj nauci. 

Nuh i Veliki potop 

Biblijski opis Velikog potopa (u 6., 7. i 8. poglavlju Knjige 
Postanka), sugerira da je poplava zahvatila cio svijet i unistila 
sve na Zemlji, osim onoga sto je bilo na Nuhovoj barci. U opisu 
se navodi da se potop desio 1.656 godina nakon stvaranja Adama 
ili 292 godine prije Abrahama, u vrijeme kad je Noa (Nuh, a.s.) 
imao 600 godina. To znaci da se potop desio u 22. ili 21. vijeku 
prije nove ere. 

Biblijska prica o Velikom potopu je u ogromnoj kontradikciji 
s naucnim cinjenicama i arheoloskim nalazima. U vrijeme kada 
se, prema Bibliji, desio Veliki potop, zivjela je 11. dinastija u ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 95 

Egiptu i 3. dinastija u Babilonu. Svi arheoloski nalazi dokazuju 
da ni jedna od ovih civilizacija u vrijeme potopa nije dozivjela 
prekid ili diskontinuitet. Naprotiv, ostale su potpuno netaknute. 
Ne postoji ni jedan dokaz da se u 22. ili 21. vijeku u ovim dina- 
stijama desila nekakva prirodna nesreca, Biblijski opis protivrjeci 
tome i kaze da je cio svijet bio poplavljen. 

Za razliku od biblijskog, kur'anski opis potopa nije protivr- 
jecan naucnim cinjenicama. Kur an nigdje ne navodi datum ovog 
dogadaja, niti je, prema Kuranu, cio svijet bio poplavljen, a sve 
zivo na Zemlji unisteno. Suprotno tome, Casni Kur an govori 
samo o Nuhovom narodu i kazni koja ih je zadesila. 

Nelogicno je tvrditi da je Muhammed, s.a.v.s., pricu o potopu 
prepisao iz Biblije, a da je pritom ispravio naucne greske u biblij- 
skoj verziji price. 

Prica o Mojsiju i Faraonu 

Kur anska i biblijska verzija price o Mojsiju (Musau, a.s.) i 
faraonu su veoma slicne. I Kuran i Biblija navode da se faraon 
utopio pokusavajuci se domoci Mojsija i njegovog naroda, Medu- 
tim, Casni Kuran dodajejos jedan znacajan detalj: 

Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer 
onima poslije tebe\ - alt mnogi ljudi su ravnodusni prema Nasim 
poukama. (Junus, 92) 

Doktor Maurice Bucaille je, nakon detaljnog istrazivanja, 
dokazao da je Ramzes II, za kojeg se smatralo da je progonio 
Mojsija i njegov narod, umro mnogo ranije, dok je Mojsije jos 
bio u Medjenu. Ramzesov sin Merneptah postao je novi faraon. 
On je, zapravo, faraon koji je proganjao Mojsija i koji se utopio 
u Crvenom moru. 1898. godine ? u Dolini kraljeva u Egiptu, 
pronadeno je mumificirano tijelo faraona Merneptaha. Godine 
1975. doktor Maurice Bucaille je zajedno s timom od nekoliko 
doktora zatrazio dozvolu za ispitivanje mumije faraona Mernep- 
taha. Analize su dokazale da je Merneptah najvjerovatnije umro 
od utapanja ili srcanog udara koji je uslijedio u momentu utapa- 
nja. Tako je ostvareno kur ansko prorocanstvo u kome se kaze 
da ce Allah sacuvati faraonovo tijelo da bi bilo pouka kasnijim 96 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

generacijama. Njegovo tijelo se i dalje cuva u kairskom 
muzeju. 

Ovaj kur anski ajet je podstaknuo doktora Maurice Bucaillea 
da proucava Kur an. Kasnije je napisao knjigu Biblija, Kur an i 
nauka, i priznao da je nemoguce da je Casni Kur an ljudsko djelo. 
Nakon proucavanja Kur ana, prihvatio je islam. 

Kur'an je Allahova knjiga 

Svi ovi dokazi su dovoljni da se donese zakljucak da Kur an 
nije prepisan iz Biblije, vec je Casni Kur an Furkan - Rastavljac 
istine od neistine. Kur an se, zbog toga, mora koristiti kao kriterij 
na osnovu kojeg se odreduje koji se dio Biblije moze smatrati 
Bozijom rijecju. Kur an to potvrduje u suri Es-Sedzda: 

Elif-lam-mim. (Ovu) Knjigu objavljuje, u to nema sum- 
nje, Gospodar svjetova, a oni govore: "On je izmislja!" Ne, ona 
je istina od Gospodara tvoga da opominjes narod kojemu prije 
tebe nije dosao niko da ga opominje, da bi isao pravim putem. 
(Es-Sedzda, 1-3) ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 97 II U Kur'anu stoji da je Marija (Merjem) Aronova (Harunova, 
a.s.) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur'an, nije znao 
razliku izmedu Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove 
majke, iako vremenska udaljenost izmedu njih dvije iznosi 
preko hiljadu godina. Rijec sestra u semitskim jezicima 

U Semitskim jezicima, rijec sestra moze znaciti i potomak 
Ajet na koji se mislilo u spomenutom pitanju glasi: > -^ •' - * X IJ ULS <z^r jJLl ££2 i:\jM aUJ- L^ji -u cJli 

&uS% cJs lij ^ Ip 4J oif u 5j»jLi £J4 i; 

I dode ona s njim porodici svojoj] nosed ga. "O Merjetno," - rekose 
oni — "ucinila si nesto necuveno! Ej sestra Harunova , 0/#c /f «w Mo 
nevaljao, a ni matt tvoja nije bila nevaljalica." (Merjem, 27-28) 

Krscanski misionari tvrde da Muhammed, s.a.v.s., nije pozna- 
vao razliku izmedu Marije, Isusove majke, i Mirjam, Harunove 
sestre. Vremenski razmak izmedu njih dvije je, kao sto i sami 
navode, preko hiljadu godina. 

U arapskoj terminology!, sestra oznacava, takoder, i zenskog 
potomka. Zato, kad se kaze /# uhte Harune - Osestro Harunova, 
to zapravo znaci: O ti koja potjeces od Harunal 

I sin znaci potomak 

U Evandelju po Mateji stoji: Rodoslovlje Isusa Krista sina 

Davidova..} Novi Zavjet, Evandelje po Mateju, 1:1. 98 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

U Evandelju po Luki stoji: Kadje Isus zapoceo> imaoje oko 
trideset godina. Drzali su ga za sinajosipova. Ovajje bio sin Heli- 
jeVy sin Matatov. 6 

Fraza Isus Hristsin Davidov se objasnjava tako da on nije bio 
stvarni, direktni Davidov sin, vec njegovpotomak! Dakle, i rijec 
sin ima znacenje potomak. Novi Zavjet, Evandelje po Luki, 3:23. ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 99 III Cak i Kuran spominje, u suri Merjem, da je Isus Hrist umro 
i da je poslije toga ukrsnuo! Sta pise u Kur'anu 

U suri Merjem (ajet 33) stoji da je Isus rekao: 

"I nekaje mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan 

kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!" 

Casni Kuran kaze: ... na dan kada budem umro, a ne: na dan 

kada cu umrijeti. Kuranski izraz je u futuru, a ne u perfektu. 

Razlika je ocigledna. 

Isus je ziv uzdignut 

Casni Kuran kaze u suri En-Nisa (157-158): 
...i zbogrijeci njihovih: "Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sinaMerje- 
mina, Allahova poslanika: "... A nisuga ni ubili ni raspeli, vecim se 
pricinilo. Oni koji su se o njemu u misljenju razilazili, oni su sami o 
tome u sumnji bili; o tome nisu nista pouzdano znali> samo su naga- 
dali; a sigurnoje da ga nisu ubili, vec gaje Allah uzdigao Sebl - a 
Allah je Silan i Mudar. ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 101 IV Vas Kuran kaze da je Isus Kelimetullah - Rijec od Allaha i 
Ruhullah - Allahov duh. Ovim rijecima Kur an upucuje na 
Isusovu bozansku prirodu. Isaje rijec koju je Allah dao^ a ne 
rijec u koju se Allah pretvorio 

Casni Kur an kaze u suri Ali Imran (45): 

A kada meleki rekose: "0 Merjema y Allah tijavlja radosnu vijest od 
Njega Rijec: true ce mu biti Mesih, ha, sin Merjemin y bit ce viden i 
na ovorn i na onom svijetu ijedan odAllahu bliskih..." 

Iz ovog ajeta se jasno vidi sta je Kelimetullah, Izraz od Njega 
Bajec znaci poruka od Allaha. Kad se za nekog kaze Kelimetullah 
- Rijec od Allaha misli se da je on Boziji poslanik. 

Atributi po kojima su neki poslanici 
oslovljeni ne pripadaju sarno njima 

Mnogi Boziji poslanici nose razlicite nadimke i titule. Medu- 
tim, kada se neki Boziji poslanik oslovi nekom titulom, to ne znaci 
da ona samo njemu pripada i da je iskljucivo njegovo svojstvo. Na 
primjer, Ibrahim (Abraham), a.s,, nosi nzdimak Halilullah -Allahov 
prijatelj. To ne znaci da niko od ostalih vjerovjesnika i poslanika 
nije bio Allahov prijatelj. Musa, a.s., se u Kur'anu naziva Kelimu- 
llah — Onaj kojije razgovarao sa Allahom. To ne znaci da Allah nije 
razgovarao ni s jednim drugim poslanikom. Isto tako, kada Casni 
Kur'an Isaa, a,s., naziva Kelimetullah -Allahova Rijec — to ne znaci 
da ostali Boziji poslanici nisu bili, takoder, Kelimetullah. 

Jahja je, takoder, Allahova Rijec 

Casni Kur an naziva Jahaa, a.s., Bozijom Rijecju, u suri Ali 
Imran (38-39): 102 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj" — rece - 
"podari mi od Sebe cestita potomka> jer se Ti, uistinu, molbi odazivasF 
I dok se on u hramu stojeci molio, meleki ga zovnuse: "Allah tijavlja 
radosnu vijest: rodit ce ti sejahja, koji ce uAllahovu Rijec vjerovati, i 
koji ceprvak bitty i cedan> i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. " 

Isa je Ruhullah - od Allaha dat Duh 

Isus (Isa, a.s.) nigdje u Kuranu nije nazvan duhom u kojeg 
se Allah pretvorio, vec je on Ruhullah — Duh od Allaha. 

sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allah u 
govorite samo istinu! Mesih, ha, sin Merjemin, samo je Allahov 
poslanik, i Rijec Njegova kojuje Merjemi dostavio, i Duh odNjega; 
zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica suf" 
Prestanite y bolje vamje! Allah je samojedan Bog, - hvaljen nekaje 
On! — zarOn da ima dijeteV. Njegovo je ono stoje na nebesima i ono 
stoje na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zastitnik. (En-Nisa', 171) 

Allahov duh je udahnut u svakog covjeka 

Izraz Allahov duh ne znaci da je Isus bog! Uzviseni Allah na 
nekoliko mjesta u Kuranu kaze da je u ljude udahnuo dusu od 
Svoga Duha. 

... i kad mu dam lik i u nj udahnem dusu> vi (meleki) mu se 

poklonite! (El-Hidzr, 29) 

...zatim mu savrseno udove oblici i zivot mu udahne, - i On 

vam i shih i vid i pameti daje - a kako vi mala zahvaljujete! 
(Es-Sedzda, 9) -v y ZABLUDE KRSCANSKIH MISIONARA 103 V Kuran nije Bozija Knjiga, vec sotonin rukopis! Isto su i mekanski pagani govorili Muhammedu, s.a.v.s., 
optuzujuci ga da ne dobija objavu od Boga, vec od sejtana. 

On je y zaista, Kuran plemeniti u Knjizi brizljivo cuvanoj — 
dodirnutiga srniju samo oni koji su cisti — onje Objava od Gospodara 
svjetova. (El-Vakia, 77-80) 

Knjiga brizljivo cuvanajc Levhi-Mahfuz, koju mogu dodir- 
nuti samo Mutahherun - oni koji su cisti od svih grijeha i zala. 
To mogu biti samo meleki. Sejtanu je apsolutno zabranjeno pri- 
rnaci joj se. 

Posto se sejtan ne moze primaci Levhi-Mahfuzu, nema 
govora o tome da on moze napisati ili nekom "objaviti" Casni 
Kuran. 

U suri Suara (210-212) stoji: Kuran ne donose sejtani, neza- 
mislivoje da to oni cine; oni to nisu kadri, oni nikako ne mogu daga 
prisluskuju. (Es-Suara, 210-212) 

Veliki broj ljudi ima pogresan koncept o sotoni (sejtanu). 
Vjeruju da sotona moze uraditi skoro sve sto pozeli, osim neko- 
licine stvari koje moze samo Bog. Prema njihovom shvacanju, 
sotona je, po pitanju moci, samo malo nizi od Boga. Posto neki 
ljudi ne zele prihvatiti da je Casni Kur an cudesna Allahova 
objava, kazu da je on sotonino djelo. 

Da je sotona napisao Kuran, ne bi bio spomenut u pogrdnom 
kontekstu u torn istom Kur anu! Na primjer, sura En-Nahl (98) 
kaze: 

Kada hoces da ucisKuran y zatrazi od Allah a zastitu od sejtana 
prokletogy on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i 
koji se u Gospodara svoga pouzdaju. 

Veliki broj kuranskih ajeta daje jasne dokaze da sotona nije 
autor Kur ana. 104 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

A ako sejtan pokusa da te na zlo navede> ti pot rati utociste u 
Allaha, On uistinu sve cuje i zna. (El-Araf, 200) 

Zasto bi sotona ucio sljedbenike da, kad god ih navodi na 
zle misli, traze utociste u Allaha, iako je sotona otvoreni Allahov 
neprijatelj? 

ljudiyjedite od onoga sto ima na zemlji, all samo ono sto je 
dopusteno i stojeprijatno, ine slijedite sejtanove stope y jer vamje on 
n eprijatelj o cevidn i! ( El-B ekara, 168.) 

sinovi AdemovU zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se sej- 
tanu on vamje neprijatelj otvoreni.. ." '(Ja Sin, 60.) 

Sejtan je iskusan i inteligentan. Nije ni cudo da je u umove 
nekih ljudi ubacio ideju da je on licno autor Kur'ana. Medutim, 
on je u odnosu na Allaha zanemarljiv, jer samo Allah zna sve i 
nista Mu nije skriveno. Allah je znao da ce sejtan doci s takvom 
idejom, pa je onima koji proucavaju Kur an ostavio veliki broj 
dokaza da je on Bozija, a ne sejtanova rijec. 

U Evandelju po Marku stoji: 

Ako je kraljevstvo u sebi neslozno y on da ne moze opstati takvo 
kraljevstvo. 

Ako je kuca u samoj sebi neslozna y on da ne moze opstati takva 
kuca. 

Iako sotona ustaneprotiv samomu sebi i neslozanje samim sobom, 
ondane moze opstati \ nego ce prop as ti? Novi Zavjet, Evandelje po Marku, 3:24-26. Kratak dodatak: 

Muhammed u svetim 
knjigama drugih religija ... onima koji ce slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji nece znati 
nidacita nidapise y kojegoni kod sebe> u Tevratu ilndzilu, zapisana 
na/aze... (El-Araf, 157) MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 107 PROROCANSTVO O 
MUHAMMEDOVOM DOLASKU 

U STAROM ZAVJETU 1* Ponovljeni Zakon 

Bog se obratio Mojsiju u Ponovljenom Zakonu, 18:18: 
Podignut cu im proroka izmedu sabrace njihove> kao sto si ti. 

Rijeci Svoje stavit cu u usta njegova, da irn kaze sve, sto mu 

zapovjedim. 

Krscani kazu da se ovo prorocanstvo odnosi na Isusa Hrista, 

zato sto je on slican Mojsiju. Mojsije je bio Jevrej, i Isus je bio 

Jevrej. Mojsije je bio poslanik, i Isus je bio poslanik. 

Ako su ovo jedina dva kriterija da bi se ovo prorocanstvo ispunilo, 
onda su svi biblijski poslanici nakon Mojsija ispunili prorocanstvo 
- svi su bili Jevrej i i proroci. To su, na primjer> David, Solomon, 
Ezekiel, Daniel, Hosea, Ivan Krstitelj i drugi. 

Medutim, od svih poslanika najvise slicnosti imaju Mojsije 
(Musa, a.s.) i Muhammed, s.a.v.s: 

• Obojica su imali oca i majku, Isus je rocten bez bioloskog 
oca; 8 

• Obojica su bili ozenjeni i imali su djecu, Isus se nije zenio, niti 
je imao djecu; 

• Obojica su umrli prirodnom smrcu, Isus je ziv uzdignut na 
nebo. 9 

• Osim sto su bili Boziji poslanici, i Mojsije i Muhammed, a.s. , 
su bili vladari, i imali su ovlascenja propisati smrtne kazne. 
Medutim, Isus Hrist je rekao: Kraljevstvo moje nije odovoga 
svijefa. 10 8 10 Kuran, sura Ali Imran, ajeti 42-47; Evandelje po Mateju, 1:18; 

Evandelje po Luki, 1:35. 

Kuran, sura: En-Nisa', ajeti 157-158, 

Novi Zavjet, Evandelje po Ivanu, 18:36. 108 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

• Obojica su jos za zivota prihvaceni od svog naroda, dokje Isusa 
njegov narod odbacio: K svojima dode y i svoji ga ne 

primise. u 

• I Mojsije i Muhammed, a.s., su dosli s novim zakonima, a 
prema Bibliji, Isus nije donio nikakav novi zakon: 

Ne mislite y da sarn dosao ukloniti zakon Hi provoke. Nijesam dosao 
da ih uklonim, nego da ih ispunim. Jer zaista, kazem vam: Dokstoji 
nebo i zemlja> nec'e nestati nijedne crtice slova Hi to eke iz zakona y dok 
se sve ne ispuni. 12 

Muhammed, a.s., potjece od Mojsijeve sabrace. Arapi i Jevreji 
vode porijeklo od dva brata. Abraham (Ibrahim, a.s.) je imao 
dva sina: Ismaila i Ishaka. Arapi su Ismailovi potomci, a Jevreji 
Ishakovi. 

Rijeei Svoje stavit cu u usta njegova 

Poslanik Muhammed, a.s., nije znao ni citati ni pisati. Sve 
sto mu je Allah objavio prenosio je usmenim putem. 

Podignut cu im proroka izmedu sabrace njihove> kao sto si ti. 
Rijeei Svoje stavit cu u usta njegov a y da im kaze sve, sto mu 
zapovjedim. 13 

Vec u sljedecem stihu, Bog prijeti onima koji ga ne 
poslusaju: 

A ko ne poslusa rijeei Mojih, sto ce ih gov or it i u ime Moje y toga 
cuja sampovuci za to na odgovomost} 4 

Muhammed, s.a.v.s., i Musa, a.s., su dobili Objavu u cetr- 
desetoj godini zivota. 

2. Prorocanstvo u Izaiji 

U biblijskoj knjizi Izaija stoji: 

Apruzi It se knjigajednomu y koji nezna citati , i kaze li se: "Citaj 
to!" y on odgovori: "Ne mogu citati." 15 

Kad je melek Dzibril, a.s., naredio Muhammedu, s.a.v.s: 
"Ikre!" ("Citaj!"), on je odgovorio: "Ja ne znam citati!" 11 Novi Zavjet, Evandelje po Ivanu, 1:11. 

12 Novi Zavjet, Evandelje po Mateju, 5:17-18. 

13 Stari Zavjet, Ponovljeni Zakon, 18:18. 

14 Stari Zavjet, Ponovljeni Zakon, 18:19. 

15 Stari Zavjet, Izaija, 29:12. MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 109 

3. Muhammed je spomenut po imenu 

U biblijskoj knjizi Pjesma nadpjesmama (Solomonova pjesma), 
stoji: 

Hikko Mamittakim we kutto Muhammadim Zehdoodeh wa 
Zehraee B ay na Jerusalem. 

Ovo je citat na originalnom, hebrejskom jeziku. Njegovpri- 
jevod glasi: 

Usta su mupuna si a dost i. Sveje na njemu ljupko, Takavje dragi 
mojy takavje prijatelj moj y kcerijerusalemskeP 6 

U hebrejskom jeziku, nastavak —im se dodaje kao znak postova- 

nja. Zbog toga u hebrejskom citatu stoji Muhammedim. Englezi su u 

Verziji kralja Dzejmsa preveli cak i ime Muhammed, kao sveukupno 

divan. Medutim, u Starom Zavjetu na originalnom hebrejskom 

jeziku, ime Muhammeda, s.a.v.s., je i dalje prisutno. 16 Stari Zavjet, Pjesma nad pjesmama, 5:16. MU HA MM ED U SVETIM KNJIGAMA 111 PROROCANSTVO O 

DOLASKU MUHAMMEDA 

U NOVOM ZAVJETU Casni Kuran kaze u suri Es-Saff(6): 

A kad a Isa, sin Merjemin, rece: "0 sinovi Israilovi, ja sam vam 
Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i 
da vam donesem radosnu vijest o poslaniku cijeje ime Ahmed, koji ce 
poslije mene doci" i kad imje on doniojasne dokaze, oni rekose: "Ovo 
jeprava vradzbina!" 

Sva prorocanstva u Starom Zavjetu koja su upucena Jevre- 
jima, prihvacena su i od strane krscana. Ovo su neka od proro- 
canstava Novog Zavjeta: 

1. Evanctelje po Ivanu, 14:16 

Ija cu moliti Oca, i dat ce vam drugoga Utjesitelja, da ostane s 

vam a dovijeka. . . 

2. Evandelje po Ivanu, 15:26 

A kad dode Utjesitelj, koga cu vam poslati od Oca, Duh istine, 
koji izlazi od Oca, on ce svjedociti za mene. 

3. Evandelje po Ivanu, 16:7-8 

Alija vam istinu govorim: "Boljeje za vas, daja idem; jet ako 
ne otidem y Utjesitelj nece doci k vama; ako It otidem y poslat cu ga k 
vama. I kad on dode, dokazat ce svijetu stoje grijeh, i o pravdi, i o 
sudu. 

Rijeci Ahmed i Muhammed znace onaj koji hvali ili hvaljeni. 
To je skoro precizan prijevod grcke rijeci Periclitos, U spomenu- 
tim citatima iz Ivanovog Evandelja, koristi se rijec Paracletos, 
koju su prevodioci preveli kao Utjesitelj. Medutim, stvarno zna- 
cenje rijeci Paracletosje zauzimac, najboljiprijatelj. 

Paracletosje krnji oblik rijeci Periclitos. Isus Hristje, zapravo, 
najavio Bozijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., po imenu 
Ahmed. 112 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Neki krscani tvrde da je Utjesitelj Sveti Duh, te da se ovo pro- 
rocanstvo odnosi na njega. Medutim, zaboravljaju da se u proro- 
canstvu kaze da ce Utjesitelj doci samo ako Isus ode, nikako prije. 
Sto se tice Svetog Duha, on je, prema biblijskim kazivanjima, uvi- 
jek bio prisutan. Bio je prisutan u Elizabetinoj grobnici, kao i za 
vrijeme Isusovog ciscenja u rijeci Jordan. Ovo prorocanstvo se ne 
moze odnositi na bilo koga, osim na Muhammeda, s.a.v.s. 

4. Evandelje po Ivanu, 16:12-14 

Jos bih vam imao mnogo da kazem> alt sad ne mozete podnijeti. 
Alt kaddode on, Duh is tine, uvest ce vas u svu istinu,jer nece odsebe 
govoritiy nego ce govoritt sto cuje, ijavit ce vam buduce stvari. On 
ce me proslaviti, jer ce od mojega uzeti, ijavit ce vam. 

Duh Istine na koga se odnosi ovo prorocanstvo moze biti 
samo Muhammed, s.a.v.s. MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 113 PROROCANSTVO O 

MUHAMMEDOVOM DOLASKU 

U HINDUSKIM KNJIGAMA Bhavisja Purana 

1. Bhavishya Purana, Prati Sarag Parv III, Khand 3, Adhaj 
3,Sloka5-S 

Melica (stranac)> duhovni ucitelj, pojavit ce se sa svojim drugo- 
vima. Ime ce mu bid Mohammed. Radza Bhodz, nakon sto mu 
dodijeli velike stepene i ocisti ga u Pancgaviji i Gangi, 17 ucinit ce ga 
iskrenim ipredanitn. Ukazat ce mu cast rijecima: "Ukazujem ti veliko 
postovanje! Oponosu covjecanstva y sinepustinje> okupio si silnu snagu 
protiv davola, koji ti ne moze nista,jer si pod zastitomf" 

Obratite paznju: 

• Ime najavljenog proroka ce biti Muhammed. 

• Pojavit ce se u pustinj skoj zemlj L To je Arabij a , 

• Posebno se spominju njegovi drugovi, ashabi, r.a. Ni jedan 
Boziji poslanik prije Muhammeda, a.s., nije imao toliki 
broj odanih drugova. 

• Prorocanstvo ga naziva "ponosom covjecanstva" (Parabatis 

V 

nath). Casni Kur'an to potvrduje: 

,,Jer ti si (JVIahammede), zaista najljepse cudi (El-Kalem, 4) 

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se 
nada Allahovoj milosti i nagradi naonom svijetu, i koji cestoAllaha 
spominje. (El-Ahzab, 21) 

• Borit ce se protiv davola, tj . protiv idolopoklonstva i s vih vrsta 
razvrata. 

• Bit ce sacuvan od neprijatelja. 17 Tj. ocisti ga od svih grijeha. 114 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Neki smatraju da je radza Bhodz, koji se spominje u proro- 
canstvu, zivio 500 godina nakon Muhammeda, s.a.v.s., i da je 
bio potomak 10. generacije radza Salivahana. Ti ljudi zaborav- 
ljaju da nije bio samo jedan radza s imenom Bhodz. Kao sto su 
se svi egipatski vladari zvalifaraon i rimski imperatori cezar y tako 
su se i sve indijske radze zvale Bhodz. Bilo je nekoliko ljudi s 
titulom radza Bhodz, a ne samo taj jedan iz jedanaestog vijeka. 

Sto se tice kupanja u Pancgaviji i Gangi y ne misli se na fizicko 
kupanje u tim rijekama. Kod hindusa, kupanje u tim rijekama 
simbolizira ciscenje duse i oslobadanje od grijeha. Time se zeli 
reci da je Poslanik Muhammed, s.a.v.s., bio cist od grijeha. 

2. Prorocanstvo o Maharisi Vijasu u Bhavisja Purani, 
Pratisarag Parv III, Khand 3, Adhaj 3, Sloka 10-27 

ZemljaArapaje uprljana. Tamo vise nema arija dharme. 18 Nekada 
je tamo zivio davo, pa sam ga ja porazio. Ali, on sada dolazi sjos 
vecom snagom. Da hi svojim neprijateljima ukazao na Pravi put i 
poveo ih njirne> dobro poznati Muhammed se posvetio upucivanju 
svojih drugova pustinjaka. radza, ne moras ti ici u zemlju glupa- 
vih Pisacija> vec ces y mojom miloscu, biti ociscen tugdjejesi. 

Usred nociy jedan lukav covjek seprerusi u Pisacije, i rece radza 
Bhodzu: "0 Radza, tvoja arija dharmaje dosla da prevlada sve ostale 
religije. Pre ma naredbi Isvar Parmatme, ojacat cu vjeru ( onih koji 
jedu me so. "' To ce biti ljudi obrezani, nece imati rep na glavi, pus tat 
ce hradu, bit ce revolucionari koji ce uciti ezan, 19 a sva lijepajela ce 
im biti dozvoljena. Jest cete me so od mnogih zivotinja, a svinjsko 
meso ce im biti zabranjeno. Nece se cistiti od grijeha porno cu sve tog 
bilja> bit ce casni y a svoju cast ce morati braniti ratovanjem. Zbog 
svog otpora nevjernicima y bit ce prozvani kao musalmani. 20 Ja cu 
biti organizator ove religije ljudi koji jedu meso. 

Da sumiramo ovo prorocanstvo: 

* Grjesnici cine nered po arapskoj zemlji. 

• Arija dharme tamo nema. 18 
19 

20 Arija Dharma - vjera mira, tj. islam. 
Ezan - islamski poziv na namaz. 
Em faza j e auto rova . MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 115 

• Indijski radza ne mora ici u Arabiju, posto ce cistu vjeru u 
Indiju donijeti muslimani. 

• Poslanik koji ce doci potvrdit ce arijsku vjeru, tj. cisti mono- 
teizam; one koji su u zabludi, pozivat ce na Pravi put. 

• Sljedbenici tog poslanika ce biti obrezani. Nece imati repove 
na glavama, pustat ce bradu i napravit ce veliku 
revoluciju. 

• Ucit ce ezan. To je islamski poziv na namaz. 

• Jest ce samo cista jela, svinjsko meso ce im biti zabranjeno. 
Casni Kur an ovo potvrduje na eak cetiri mjesta: 173. ajet 
sure El-Bekara r 3. ajet sure El-Maida, 145. ajet sure E1- 
En'am i 115. ajet sure En-Nahl: 

On vam zabranjujejedino strv> i krv, i svinjsko rneso, ionu koja 
je zaklana u necije drugo, arte u A Hah ovo ime. 

• Nece se cistiti svetim biljem, vec ce se za cast boriti protiv 
neprijatelja, nevjernika. 

• Bit ce prozvani muslimani. 

• To ce biti narod koji jede meso. 

Kur an je na nekoliko mjesta dozvolio jedenje mesa odrede- 
nih zivotinja. 

3. Prorocanstvo u Bhavisja Purani, Parv III, Khand 1> 
Adhaj3 ? Sloka 21-23 

Nered i razvrat su zavladali u nekoliko svetih gradova Kasije. 
Indiju su naselili Rakse y Saburiy Bhili i drugi losi ljudL Sljedbenici 
malica dharme n su hrabri ljudi. Najljepse osobine naci ces kod musal- 
mana. Sve vrste mudrosti su sakupljene u zemlji monoteizma. Vjera 
mira (islam) ce zavladati Indijom i njenim ostrvima. Sad, posto znas 
ove stvari y slavi ime svoga Gospodara! 

Casni Kur an potvrduje ovo prorocanstvo u surama Et-Tevba 
(33) i Saff: 

On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom ipravom vjerom da 
bije izdigao iznad ostalih vjera y makar ne bilo po volji mnogobos- 
cima. (Et-Tevba, 33) 1 Znaci, islam a. Emfazaje autorova. 116 * ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Ista poruka se ponavlja i u suri Feth (28), s dodatkom: A Allah 
je dovoljan Svjedok! (F\-Ytt)\> 28) MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 117 ADHARVA VEDA Neka poglavlja 20. knjige Adharva Vede su poznata kao 
Kuntap Sukta. Znacenje tog izraza je poruka mira i sigurnosti. 
Prevedeno na arapski jezik, to je islam. 

. Kuntap, takoder, znaci nesto skriveno u abdomenu. Ovo ime 
su, vjerovatno, dobile zbog toga sto je stvarno znacenje tih poglav- 
lja skriveno, ostavljeno da se otkrije tek u buducnosti. 

Glavne tacke spomenute u Kuntap Suktima su sljedece: 

Mantra 1: On je Narasansa - Hvaljeni (Muhammed, s.a.v.s). 

On je Kaurama - princ mira i emigrant; zasticen je, uprkos tome 

sto ima 60.090 neprijatelja. 

Mantra 2: On je risi (poslanik) koji jase kamilu, cija bojna 
kola dodiruju nebo. 

Mantra 3: On je mamah risi y kome je dato stotinu zlatnika, 
deset ogrlica, tri stotine vatrenih konja i deset hiljada krava. 

Mantra 4: On je Vecies Rebh — onaj koji hvali (Ahmed). 

Ime Narasansa znaci hvaljeni y sto je precizan prijevod imena 
Muhammed. 

Rijec Kaurama znaci onaj koji siri mir. Allahov poslanik, 
Muhammed, s.a.v.s., je bio princ mira, druge je poucavao jed- 
nakosti i bratstvu. Kaurama^ takoder, znaci imigrant. Boziji 
Poslanik, s.a.v.s., je ucinio hidzru iz Meke u Medinu. On je bio 
emigrant. 

Bit ce zasticen od 60.090 neprijatelja. To je bio broj stanov- 
nika Meke prije njenog osvajanja. 

On je poslanik koji jase kamilu. Ni jedan indijski risi (posla- 
nik) nije jahao kamilu, jer u Manu Smritiju, 11:202, stoji: 

Brahmanu je zabranjeno jahati kamilu i magarca. Zabranjeno 
muje i kupati se nag. 

Mantra broj tri mu daje ime Mamah. Ni jedan indijski risi, 
niti bilo koji poslanik nije imao ime Mamah. Rijec mamah je 118 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

izvedena od rijeci mah, sto znaci visoko postovan. U nekim starim 
rukopisima u istom stihu stoji Muhammed RisL 

Da to mu je stotinu zlatnika. Ovo upucuje na prve vjernike 
u Meki koji su bili sa Bozijim Poslanikom u doba najvecih isku- 
senja. Morali su uciniti hidzru u Abesiniju, a kasnije, zajedno s 
Bozijim Poslanikom, u Medinu. 

Deset ogrlica upucuje na deset najvjernijih ashaba Bozijeg 
Poslanika, s.a.v.s. Muslimani ih zovu asere-tnubessire, deseterica 
kojimaje obecan Dzennet Njihje Allahov Poslanik, s.a.v.s., jos 
zazivota obradovao Dzennetom. To su: Ebu Bekr, Omer, Osman, 
Alija, Talha, Zubejr, Abdur-Rahman ibn Auf, Sad ibn Ebi 
Vekkas, Sa'd ibn Zejd i Ebu Ubejde, r.a. 

Bit ce mu dato deset hiljada krava. U originalnim spisima stoji 
rijec Gau y sto znaci ratnik. Deset hiljada ratnika je tacan broj ljudi 
koji su s Bozijim Poslanikom osvojili Meku u jedinstvenom pohodu 
u historiji: grad je osvojen bez kapi prolivene krvi. 

Posljednja Mantra naziva ovog risija Rebh - onaj koji hvali^ 
sto je precizan prijevod rijeci Ahmed y drugog imena Bozijeg 
Poslanika, s.a.v.s. 

Bitka na Hendeku je opisana u Vedama 

U Adharava Vedi (knjiga broj 20, himna broj 21, stih broj 6) 
stoji: 

Gospodar is tine! To su oslobodioci koji su osjetili hrabri podvig, a 
nadahnute pjesme ih drze snaznima na bojnom polju. Bez bitke 
savladase deset hiljada neprijatelja Hvaljenoga, onoga koji 

obozava. 

Ovo prorocanstvo opisuje dobro poznatu bitkxx Ahzab, bitku 
na Hendeku, kada se deset hiljada nevjernika ujedinilo i krenulo 
u osvajanje Medine. Muslimani su pobjedili, a da, zapravo, nije 
bilo velike borbe. Kur an ovu bitku spominje u suri El-Ahzab 
(22): 

A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovoje ono sto su 
nam Allah i Poslanik Njegov obecali, i Allah i Poslanik Njegov su 
istinu gov or Hi ! n ' — i to im je samo ucvrstilo vjerovanje i predanost. 

(El-Ahzab, 22) MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 119 

U prorocanstvu se spominje ime Kara — onaj koji hvali, sto 
je precizan prijevod rijeci Ahmed. 

Saveznika je bilo 10.000, a muslimana samo 3.000. 

Zadnje rijeci u prorocanstvu su aprati ni bashayah, sto znaci 
da su se neprijatelji razbjezali bez ikakve borbe. 

Poraz neprijatelja prilikom Osvajanja Meke spomenut je u 
Adharva Vedi (knjiga broj 20, himna broj 21, stih broj 9): 

Indra, porazio si 20 kraljeva i 60. 099 neprijatelja bez borbe 
protiv bojnih kola, sto se okupise u b or hi protiv hvaljenog sir oc eta. 

Meka je u vrijeme osvajanja brojala oko 60.000 stanovnika. 
Imala je oko 20 plemena, a svako pleme je imalo svoga vodu. 

U originalnim spisima se spominje rijec Abandu, sto znaci 
siroee, jetim, hvaljen od ljudi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, uz 
Boziju pomoc, savladao neprijatelje. 

Isto prorocanstvo se navodi u Rig Vedi, najsvetijoj knjizi 
hindusa, u Prvom tomu (himna broj 53, stih broj 9). U torn pro- 
rocanstvu se obecani poslanik naziva Susrama y sto znaci veoma 
hvaljeni - sto u prijevodu na arapski jezik glasi Muhammed. 

Sam Veda 

Muhammed, s.a.v.s., je najavljen i u Sam Vedi: 

Ahmed je od svoga Gospodara do bio vjecni zakon. Njegovo svjetlo 
me ugrijalo poput Sunca. 22 

Prorocanstvo jasno spominje ime Ahmed. Mnogi prevodioci 
su pogresno razumjeli ovaj stih na hindu jeziku, pa ovu rijec 
razlazu na tri dijela: Ahm ad hi, sto stihu daje drugacije znacenje: 
Samo j a sam do bio svu mudrost od Gospodara. 

Najavljenom poslaniku je dat vjeciti zakon. To je islam ski 
serijat. Casni Kur an kaze: 

Mi smo te poslali svim Ijadima da radosne vijesti donosis i da 
opominjes, ali vecina ljudi ne zna. (Sebe', 28) 22 Sam Veda, Knjiga 2, Himna: 53, stih: 9. MU HA MM ED U SVETIM KNJIGAMA 121 PROROCANSTVO O 

MUHAMMEDOVOM 

DOLASKU U KNJIGAMA 

STARIH PERZIJANACA Zend Avesta 

Onje pobjedniky Soesijant> ime muje Astvad Areta. Zvat ce ga 

Soesijantyjerce biti odkoristi cijelom svijetu. Ime m-uje Astvad Are fa y 

jer ce biti covjek koji ce se boritiprotiv unistavanja svega stoje zivo 

na Zemljiy svih ljudi i zivotinja, i borit ce se protiv zlih djela 

zabludjelihP 

Ovo prorocanstvo se ne odnosi ni na kog drugog osim na 
Muhammeda, s.a.v.s: 

1) Ne samo da je bio pobjednik i osvajac Meke vec je zabranio 
da se prolijeva krv njegovih neprijatelja: "Niko vam se danas nece svetiti." 2) Soesijant znaci hvaljeni, sto je precizan prijevod imena 
Muhammed. 

3) Astvad Areta je izvedeno od glagola astu> sto znaci hvaliti. 
Infinitiv sitaudan u danasnjem perzijskom jeziku znaci hva- 
liti. Zbog toga, znacenje imena Astvad Areta je Onaj koji 
hvali y a to je prijevod drugog imena Bozijeg Poslanika - 
Ahmed. Ovo prorocanstvo jasno spominje oba imena posljed- 
njeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

4) U prorocanstvu se navodi da ce on biti milost cijelom covje- 
canstvu. Kur an to potvrduje u suri El-Enbija (107): .... a tebe 
smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali. 

U drugom prorocanstvu stoji: 23 Zend Avesta, Farvardin Yast, 28:129. 122 ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU II 

Istuplt ce naprijed njegovi drugovi, drugovi Astv ad Arete > boreci 
se protiv svakog zla. Oni su ostrournni> dobri govornici> cine satno 
dobra djela, slijede najbolji zakon, ajezik njihov ne izgovara nedo- 
stojne i iazne rijeci. 24 

I ovdje je Boziji Poslanik, s.a.v.s., nazvan po imenu Astvad 
Areta. 

Takoder, spomenuti su i drugovi Bozijeg Poslanika koji su 
se borili protiv zla, uvijek govorili istinu i bili casni i mudri. Ovo 
se, ocito, odnosi na ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 24 Zend Avesta, Zamjadjast, 16:95. MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA 123 DASATIR Samo cemo sumirati sva prorocanstva koja se spominju u 
Dasatiru, svetoj knjizi parsija: 

Kada zoroastrijci napuste pravu vjeru i odaju se razvratu, u 
Arabiji ce se pojaviti covjek ciji sljedbenici ce osvojiti Perziju i pro- 
tjerati arogantne Perzijance. Tada ceperzijski narod prestati oboza- 
vati vatru i okrenuti lice prema hramu Abrahamovom y koji ce biti 
ociscen od idola. Sljedbenici pos/anika izArabije ce biti milost cijelom 
svijetu. Postat ce vladari Perzije, NIadaina, Tusa, Balkha - svetih 
mjesta zoroast'ijaca i okolnih mjesta. Njihov poslanik ce biti rjecit 
covjek koji ce im govoriti cudesne stvari. 

Ovo prorocanstvo se moze odnositi jedino na Muhammeda, 
s.a.v.s. 

Posljednji Boziji poslanik 

U Bundahisiju, 30:6-27, se ka£e da ce Soesijant (Hvaljeni) 
biti posljednji Boziji poslanik. Casni Kur an to potvrduje u suri 
El-Ahzab (40): 

Muhammed nije roditelj nijednom od vasih ljudi y negoje Allah ov 
poslanik i posljednji vjerovjesnik -a Allah sve dobro zna. BILJESKA O AUTORU 125 BILJESKA O AUTORU Doktor Zakir Abdul-Kerim Naik je roden 18. oktobra 1965. 
godine u Mumbaju u Indiji, gdje je zavrsio osnovno i srednje obra- 
zovanje, te opcu medicinu i hirurgiju na Mumbajskom univerzitetu. 
Iako je zavrsio medicinu, postao je jedan od najpoznatijih inter- 
nacionalnih predavaca na temu islama i komparativnih religija, 
Svaka osoba koja prisustvuje dijelu njegovih predavanja kada mu 
prisutni postavljaju pitanja, bit ce iznenadena i zadivljena njego- 
vom vjestinom iznosenja islamskih stavova i otklanjanja zabluda i 
nesuglasica u vezi islama, citirajuci napamet Kur an i vjerodostojne 
hadise. Za svaki citirani ajet ili hadis, citira i redni broj. Ne samo 
da poznaje Kur'an i hadise napamet vec i sve verzije Biblije, Tal- 
mud i Toru (svete jevrejske knjige), Mahabharatu, Bagvad Gitu i 
Vede (svete hindu knjige), te jos mnogo ostalih knjiga, dajuci jako 
zadovoljavajuce odgovore na pitanja, u skladu s razumom, logikom 
i naucnim dokazima. Naucio je napamet na stotine i hiljade stra- 
nica iz knjiga razlicitih oblasti i veoma je upucen u mnoge naucne 
discipline, poput fizike, hemije, matematike i biologije. Doktor 
Zakir Naik je postao posebno poznat po ubjedljivim odgovorima 
na izazivajuca, ponekad i provokativna pitanja od strane prisutnih 
slusaoca na njegovim predavanjima, narocito od strane nemusli- 
mana. Uzgred, imajte na umu da on nema sedamdeset dvije, vec 
cetrdeset dvije godine! 

Proteklih godina, Zakir Naik je odrzao preko 800 predava- 
nja, tribina i javnih debata na temu islama i komparativnih reli- 
gija u Sjedinjenim Americkim Drzavama, Kanadi, Velikoj Bri- 
taniji, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 
Kuvajtu, Kataru, Bahrejnu, Juznoj Africi, Mauritiusu, Australiji, 
Maleziji, Singapuru, Hong Kongu, Tajlandu, i jos veliki broj 
predavanja u Indiji. 

Zabiljezio je velike uspjehe u javnim debatama s poznatim 
predstavnicima drugih religija* Posebno se pamti njegova uspjesna 126 ODGOVOR1 NA ZABLUDE O ISLAMU II 

rasprava sa doktor Vilijamom Kembelom na temu Kuran iBiblija 
u svjetlu nauke y koja je odrzana 1. aprila 2000. godine u 

Cikap-u. Zakir Naik je osnivac i predsjednik neprofitne Islamske 
istrazivacke organizacije, koja je osnovana 1991. godine. 

1994. godine sejh Ahmed Deedat, r.a., sirom svijeta poznati 
govornik o islamu i komparativnim religijama, nazvao je Zakira 
Naika Deedat Plus. Maja mjeseca 2000. godine dodijelio mu je 
priznanje za postignute uspjehe u daVi, s porukom: "Sine, ono 
sto si ti postigao za cetiri godine, ja nisam uspio postici ni za 
cetrdeset godina. Elhamdulillah! " 

12, oktobra 2001. godine, nakon teroristickih napada na 
SAD, Zakir Naik je posao u Los Andeles da od Internacional- 
nog Islamskog Univerziteta u Los Andelesu primi nagradu za 
dostignuca na sirenju islamske poruke. Cim je izisao iz aviona, 
americki bezbjednosni sluzbenici su ga priveli i odveli u sobu za 
ispitivanje. Poceli su ga ispitivati sta misli o dogadajima od 11. 
septembra i posebno sta misli o rijeci DZIHAD. On im je poceo 
citirati ajete iz Kur'ana, a zatim i recenice iz Biblije, Talmuda, 
Bagvad Gite, Mahabharate i drugih religijskih knjiga koje je 
znao napamet. Dokazao im je da je koncept dzihada univerzalan 
i isti kod svih religija, a ne samo kod islama. Protekao je citav 
sat, a policajci su mu jedan po jedan postavljali razna pitanja; na 
kraju se stvorio veliki red zainteresiranih da od njega nesto cuju. 
Napokon su ga pustili da izide. K ad je izisao, oko 70 policajaca 
ga je okruzila i pocela mu postavljati pitanja o njihovoj religiji i 
islamu. Nakon svega toga, policajci su izjavili da nikada u zivotu 
nisu sreli osobu koja ima toliko znanja. 

Zakir Naik ne prestaje zadivljivati ljude izuzetnom inteli- 
gencijom i govornickim sposobnostima, neprestano putujuci po 
svijetu i sireci poruku islama. Ogromno iskustvo jednog od najvecih da 'ija danasnjice 
je dovelo do potrebe da se pojavi logicki nastavak knjige 
Odgovori na zablude o islam u. U drugom dijelu iste 

knjige, dr. Zakir Naik odgovara na pitanja i zablude onih 
koji imaju odredeno znanje o islamu. Povrsno poznavanje 
stvari vodi u zabludu, a detaljno shvatanje islama 
ne ostavlja mjesta za sumnju. Upravo u toj cinjenici lezi 
opasnost od sukoba i miskoncepcije - sukoba koji su 
muslimanima zlonamjerno nametnuti, kao i brojnih 
miskoncepcija za kojima se povode neuke mase medijski 
izmanipulisanih ljudi. Ovo je knjiga koja ce muslimane 
naoruzati istinom, a zlobne protivnike islama poraziti 
opet istinom. ISBN 867980039-2 9 788679